Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2011

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

TARGET2-väärtpaberite projekti eduaruanne

17. veebruaril 2011 hindas EKP nõukogu edusamme TARGET2-väärtpaberite projekti (T2S) tegevuses. Üksikasjalikum teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehe T2S rubriigis.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Eurosüsteemi seisukoht seoses Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooniga reitinguagentuuride kohta

11. veebruaril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse komisjoni avalikule konsultatsioonile reitinguagentuuride kohta ja võimalikele tulevastele ELi tasandi algatustele, mille eesmärk on tugevdada agentuuride tegevust reguleerivat raamistikku. Vastus on avaldatud EKP veebilehel.

Eurosüsteemi seisukoht seoses Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooniga, mis käsitleb finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) läbivaatamist

17. veebruaril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse komisjoni avalikule konsultatsioonile finantsinstrumentide turgude direktiivi läbivaatamise kohta. Vastus on avaldatud EKP veebilehel.

Pangajärelevalve komitee aruanne väärtpaberistamise hiljutiste suundumuste kohta

17. veebruaril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa väärtpaberistamisturgude hiljutist arengut käsitleva aruande avaldamise. Aruande on koostanud endine pangajärelevalve komitee ning selles peetakse hiljutise arengu käsitlemisel silmas tegureid, mis mõjutavad väärtpaberistatud toodete nõudlust ja pakkumist. Aruanne avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Küprose väärtpaberibörsi sanktsioonide määramise pädevuse kohta

14. jaanuaril 2011 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2011/2.

EKP arvamus Sloveenia pangandusseaduse muudatuste kohta

26. jaanuaril 2011 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee palvel vastu arvamuse CON/2011/3.

EKP arvamus avalikkusele mittesuunatud investeerimissertifikaatide emiteerimise kohta Poola kinniste investeerimisfondide poolt

27. jaanuaril 2011 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri palvel vastu arvamuse CON/2011/4.

EKP arvamus Belgia finantsjärelevalve struktuuride arengupõhimõtete rakendamise kohta

28. jaanuaril 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2011/5.

EKP arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega

28. jaanuaril 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/6. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP arvamus Leedu riigi rahapoliitika operatsioonide raamistiku muudatuste kohta, võttes arvesse selle harmoneerimist eurosüsteemiga

1. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga palvel vastu arvamuse CON/2011/7.

EKP arvamus soovituse kohta nõukogu otsuseks, milles käsitletakse Monaco Vürstiriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimise korda

11. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/8. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP arvamus Poola Vabariigi põhiseaduse muutmise kohta seoses euro kasutuselevõtuga

14. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi esimehe palvel vastu arvamuse CON/2011/9.

EKP arvamus Itaalia osalemise kohta RVFi finantskriisi programmides

14. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2011/10.

EKP arvamus Poola krediidiühistute kaasamise kohta rahandusministeeriumi poolt finatseerimisasutustele antavas abis

16. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Poola rahandusministri palvel vastu arvamuse CON/2011/11.

EKP arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb hoiuste tagamise skeeme (uuesti sõnastatud), ja direktiivi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta

16. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/12. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP arvamus Euroopa Liidu majanduse juhtimise reformi kohta

16. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/13. Arvamus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Eurosüsteemi seisukoht seoses Euroopa Komisjoni avaliku aruteluga ühtse turu akti üle

10. veebruaril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse seoses Euroopa Komisjoni avaliku aruteluga teatise „Ühtse turu akt” üle, mis sisaldab ettepanekuid ühtse turu taaskäivitamiseks eesmärgiga viia need täielikult ellu 2012. aastaks. Eurosüsteemi vastus on avaldatud EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Finantsstabiilsuse komitee esimees

3. veebruaril 2011 nimetas EKP nõukogu finantsstabiilsuse komitee esimehena ametisse EKP finantsstabiilsuse peadirektoraadi peadirektori Mauro Grande.

EKP uue hoonekompleksi projekt

Leping konstruktsioonitööde teostamise kohta

8. veebruaril 2011 avaldas Euroopa Keskpank pressiteate ehitusettevõttega Baresel GmbH sõlmitud lepingu kohta, mille kohaselt ettevõte viib uue kaksiktorni konstruktsioonitööd lõpule kuni hoone esimese korruseni.

Kontaktandmed