Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (UD OVER RENTEBESLUTNINGERNE)

Februar 2011

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Statusrapport om Target2-Securities

Den 17. februar 2011 gennemgik Styrelsesrådet de fremskridt, der var gjort med hensyn til Target2-Securities Programme (T2S). Nærmere oplysninger vil blive gjort tilgængelige på et senere tidspunkt i T2S-afsnittet på ECB’s websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om kreditvurderingsbureauer

Den 11. februar 2011 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets høringssvar på Kommissionens offentlige høring om kreditvurderingsbureauer og mulige fremtidige initiativer på EU-plan til at styrke lovgivningsrammen i tilknytning til deres aktiviteter. Svaret er offentliggjort på ECB’s websted.

Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om en gennemgang af markederne i MiFID-direktivet

Den 17. februar 2011 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets høringssvar på Kommissionens offentlige høring om gennemgangen af MiFID. Svaret er offentliggjort på ECB’s websted.

Banktilsynskomitéens rapport om den seneste udvikling inden for securitisation

Den 17. februar 2011 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af en rapport om den seneste udvikling på de europæiske markeder for securitisation, som er udarbejdet af den tidligere Banktilsynskomité. Rapporten analyserer udviklingen set i lyset af de faktorer, der påvirker efterspørgslen efter og udbuddet af securitiseringsprodukter. Rapporten offentliggøres inden længe på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om den cypriotiske børs beføjelser til at pålægge sanktioner

Den 14. januar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den cypriotiske finansminister (CON/2011/2).

ECB’s udtalelse om ændring af bankloven i Slovenien

Den 26. januar 2011vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Republikken Sloveniens Nationalforsamling (CON/2011/3).

ECB’s udtalelse om lukkede investeringsinstitutter i Polen, som udsteder investeringsbeviser, der ikke er beregnet for offentligheden

Den 27. januar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den polske finansminister (CON/2011/4).

ECB’s udtalelse om gennemførelsen af principperne om udvikling af finansielle tilsynsstrukturer i Belgien

Den 28. januar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/5).

ECB’s udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Den 28. januar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/6). Udtalelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted.

ECB’s udtalelse om ændring af det nationale pengepolitiske grundlag i Litauen med henblik på yderligere harmonisering med Eurosystemet

Den 1. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Lietuvos bankas (CON/2011/7).

ECB’s udtalelse om en henstilling om en rådsafgørelse om ordninger vedrørende nyforhandling af den monetære aftale med Fyrstendømmet Monaco

Den 11. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/8). Udtalelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted.

ECB’s udtalelse om ændring af Polens forfatning med henblik på indførelse af euro

Den 14. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af formanden for det polske parlament (CON/2011/9).

ECB’s udtalelse om Italiens deltagelse i Den Internationale Valutafonds programmer som svar på finanskrisen

Den 14. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den italienske økonomi- og finansminister (CON/2011/10).

ECB’s udtalelse om Polens kreditunioners omfattelse under Finansministeriets støtte til finansielle institutioner

Den 16. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den polske finansminister (CON/2011/11).

ECB’s udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskydergarantiordninger (omarbejdning) og et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger

Den 16. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/12). Udtalelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB’s udtalelse om den økonomiske styringsreform i Den Europæiske Union

Den 16. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/13). Udtalelsen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Internationalt og europæisk samarbejde

Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om akten for det indre marked

Den 10. februar 2011 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets høringssvar på Kommissionens offentlige høring om meddelelsen "På vej mod en akt for det indre marked", som indeholder en liste med forslag til en relancering af det indre marked og stiler mod en fuldstændig gennemførelse af forslagene i 2012. Eurosystemets svar er offentliggjort på ECB’s websted.

Corporate governance

Formand for Komitéen for Finansiel Stabilitet (FSC)

Den 3. februar 2011 udnævnte Styrelsesrådet generaldirektør Mauro Grande, ECB’s Generaldirektorat for Finansiel Stabilitet, til formand for FSC.

ECB’s nye hovedsæde

Aftale om udførelse af råhusarbejdet

Den 8. februar 2011 udsendte Den Europæiske Centralbank en pressemeddelelse om den aftale, der var indgået med Baresel GmbH. I henhold til aftalen skal virksomheden færdiggøre råhusarbejdet på det nye dobbelte kontortårn op til stueplansniveau.

Medie- og pressehenvendelser