Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2011

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Raport z postępów w realizacji programu TARGET2-Securities

17 lutego 2011 r. Rada Prezesów zapoznała się ze stanem realizacji programu TARGET2-Securities (T2S). Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie w serwisie internetowym EBC, w części poświęconej T2S.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Udział Eurosystemu w publicznej konsultacji Komisji Europejskiej na temat agencji ratingowych

11 lutego 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Komisji Europejskiej dotyczącą agencji ratingowych i potencjalnych przyszłych inicjatyw na szczeblu UE zmierzających do wzmocnienia ram nadzoru nad działalnością tych agencji. Odpowiedź ta jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Udział Eurosystemu w publicznej konsultacji Komisji Europejskiej na temat przeglądu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID)

17 lutego 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Komisji Europejskiej dotyczącą przeglądu dyrektywy MiFID. Odpowiedź ta jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Sprawozdanie Komitetu ds. Nadzoru Bankowego w sprawie najnowszych zmian w dziedzinie sekurytyzacji

17 lutego 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację sprawozdania z najnowszych zmian na europejskich rynkach sekurytyzacji, opracowanego przez były Komitet ds. Nadzoru Bankowego. W sprawozdaniu zmiany te przedstawiono z punktu widzenia czynników wpływających na popyt na produkty sekurytyzacyjne i podaż tych produktów. Sprawozdanie zostanie wkrótce opublikowane w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie uprawnień cypryjskiej giełdy papierów wartościowych do nakładania sankcji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 14 stycznia 2011 r., na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów (CON/2011/2).

Opinia EBC w sprawie zmian w słoweńskiej ustawie o bankach

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 26 stycznia 2011 r., na wniosek słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego (CON/2011/3).

Opinia EBC w sprawie zamkniętych funduszy inwestycyjnych emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne w Polsce

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 27 stycznia 2011 r., na wniosek polskiego ministra finansów (CON/2011/4).

Opinia EBC w sprawie wdrożenia zasad rozwoju struktur nadzoru finansowego w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 28 stycznia 2011 r., na wniosek belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/5).

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 28 stycznia 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/6). Opinia zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie zmian litewskich przepisów krajowych dotyczących operacji polityki pieniężnej, mających na celu ich dalszą harmonizację z zasadami Eurosystemu

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 1 lutego 2011 r., na wniosek banku centralnego Litwy (CON/2011/7).

Opinia EBC w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie uzgodnień dotyczących renegocjacji układu monetarnego z Księstwem Monako

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 11 lutego 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/8). Opinia zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wprowadzenia euro

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 14 lutego 2011 r., na wniosek marszałka Sejmu (CON/2011/9).

Opinia EBC w sprawie uczestnictwa Włoch w programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego będących odpowiedzią na kryzys finansowy

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 14 lutego 2011 r., na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów (CON/2011/10).

Opinia EBC w sprawie objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce wsparciem udzielanym przez Skarb Państwa instytucjom finansowym

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 16 lutego 2011 r., na wniosek polskiego ministra finansów (CON/2011/11).

Opinia EBC w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) oraz w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 16 lutego 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/12). Opinia zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 16 lutego 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/13). Opinia zostanie ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w serwisie internetowym EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Udział Eurosystemu w publicznej konsultacji Komisji Europejskiej na temat Aktu o jednolitym rynku

10 lutego 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Komisji Europejskiej dotyczącą komunikatu „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”, zawierającego wykaz propozycji ożywienia jednolitego rynku, które mają zostać w pełni wdrożone do 2012 r. Odpowiedź Eurosystemu jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Kwestie wewnętrzne

Przewodniczący Komitetu ds. Stabilności Finansowej

3 lutego 2011 r. Mauro Grande, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej EBC ds. Stabilności Finansowej, został mianowany przez Radę Prezesów na stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Stabilności Finansowej.

Nowa siedziba EBC

Umowa w sprawie realizacji robót konstrukcyjnych

8 lutego 2011 r. Europejski Bank Centralny wydał komunikat prasowy w sprawie zawarcia z firmą Baresel GmbH umowy o wykonanie robót konstrukcyjnych do poziomu parteru przy nowo powstającym, dwuwieżowym biurowcu.

Kontakt z mediami