European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2011

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Správa o stave realizácie projektu TARGET2-Securities

Dňa 17. februára 2011 Rada guvernérov posúdila stav realizácie programu TARGET2-Securities (T2S). Podrobnejšie informácie budú čoskoro zverejnené na internetovej stránke ECB v sekcii T2S.

Finančná stabilita a dohľad

Príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa ratingových agentúr

Dňa 11. februára 2011 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému v rámci verejnej konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa ratingových agentúr a možných budúcich iniciatív na úrovni EÚ zameraných na posilnenie regulačného rámca súvisiaceho s ich činnosťou. Odpoveď je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa prehodnotenia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi

Dňa 17. februára 2011 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému na verejnú konzultáciu Európskej komisie týkajúcu sa prehodnotenia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (Review of the Markets in Financial Instruments Directive – MiFID). Odpoveď je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Správa BSC o aktuálnom vývoji v oblasti sekuritizácie

Dňa 17. februára 2011 Rada guvernérov schválila zverejnenie správy o aktuálnom vývoji na európskych sekuritizačných trhoch, ktorú vypracoval bývalý Výbor pre bankový dohľad (Banking Supervision Committee – BSC). Správa hodnotí vývoj so zreteľom na faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku sekuritizovaných produktov. Správa bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k právomociam cyperskej burzy cenných papierov ukladať sankcie

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 14. januára 2011 na žiadosť cyperského ministerstva financií (CON/2011/2).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam slovinského zákona o bankovníctve

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 26. januára 2011 na žiadosť Štátneho zhromaždenia Slovinskej republiky (CON/2011/3).

Stanovisko ECB k uzavretým investičným fondom v Poľsku emitujúcim investičné certifikáty, ktoré nie sú určené pre verejnosť

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 27. januára 2011 na žiadosť poľského ministra financií (CON/2011/4).

Stanovisko ECB k implementácii zásad vývoja štruktúr finančného dohľadu v Belgicku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 28. januára 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/5).

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 28. januára 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/6). Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam litovského vnútroštátneho rámca pre operácie menovej politiky s cieľom jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 1. februára 2011 na žiadosť Lietuvos bankas (CON/2011/7).

Stanovisko ECB k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na opätovné prerokovanie menovej dohody s Monackým kniežatstvom

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 11. februára 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/8). Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam poľskej ústavy súvisiacim so zavedením eura

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 14. februára 2011 na žiadosť predsedu poľského parlamentu (CON/2011/9).

Stanovisko ECB k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 14. februára 2011 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií (CON/2011/10).

Stanovisko ECB k začleneniu poľských úverových družstiev do pomoci štátnej pokladnice pre finančné inštitúcie

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 16. februára 2011 na žiadosť poľského ministra financií (CON/2011/11).

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) a návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 16. februára 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/12). Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k reforme hospodárskeho riadenia v Európskej únii

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 16. februára 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/13). Stanovisko bude zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Príspevok Eurosystému k verejnej konzultácii Európskej komisie týkajúcej sa Aktu o jednotnom trhu

Dňa 10. februára 2011 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému v rámci verejnej konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa oznámenia „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu“, ktorá obsahuje zoznam odporúčaní na oživenie jednotného trhu s cieľom ich úplnej implementácie do roku 2012. Odpoveď Eurosystému je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Predseda Výboru pre finančnú stabilitu (Financial Stability Committee – FSC)

Dňa 3. februára 2011 Rada guvernérov vymenovala Maura Grandeho, generálneho riaditeľa odboru ECB pre finančnú stabilitu, za predsedu Výboru pre finančnú stabilitu.

Nové sídlo ECB

Dohoda o zhotovení hrubej stavby

Dňa 8. februára 2011 Európska centrálna banka zverejnila tlačovú správu o dohode so spoločnosťou Baresel GmbH, na základe ktorej spoločnosť dokončí hrubú stavbu novej dvojitej kancelárskej veže po prízemie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá