Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2011

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Target2-säkerheter - lägesrapport

Den 17 februari 2011 granskade ECB-rådet läget för programmet för Target2-värdepapper (T2S). Mer ingående information kommer att lämnas på T2S-delen av ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets bidrag till EU-kommissionens offentliga samråd om kreditvärderingsinstitut

Den 11 februari 2011 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på kommissionens offentliga samråd om kreditvärderingsinstitut och tänkbara framtida initiativ på EU-nivå i syfte att stärka regelverket kring deras verksamhet. Svaret finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets bidrag till EU-kommissionens offentliga samråd om en översyn av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID)

Den 17 februari 2011 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på kommissionens offentliga samråd om en översyn av MiFID. Svaret finns på ECB:s webbplats.

BSC-rapport om den senaste utvecklingen av värdepapperisering

Den 17 februari 2011 godkände ECB-rådet offentliggörandet av en rapport om den senaste utvecklingen på de europeiska värdepapperiseringsmarknaderna sammanställd av före detta Banktillsynskommittén. I rapporten betraktas utvecklingen mot bakgrund av faktorer som påverkar efterfrågan på och utbudet av värdepapperiserade produkter. Rapporten kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om de sanktionsmöjligheter som Cyprus Stock Exchange har

Den 14 januari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Cypern (CON/2011/2).

ECB-yttrande om flera ändringar i den slovenska banklagen

Den 26 januari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Sloveniens nationalförsamling (CON/2011/3).

ECB-yttrande om slutna investeringsfonder som utfärdar icke-officiella investeringscertifikat i Polen

Den 27 januari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansminister (CON/2011/4).

ECB-yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien

Den 28 januari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Belgien (CON/2011/5).

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat

Den 28 januari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/6). Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar av Litauens nationella ramverk för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med eurosystemet

Den 1 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Lietuvos bankas (CON/2011/7).

ECB-yttrande om en rekommendation till rådets beslut om ordning för omförhandlingen av det monetära avtalet med Monaco

Den 11 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/8). Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om ändringar av den polska konstitutionen avseende införandet av euron

Den 14 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av talmannen i Polens parlament (CON/2011/9).

ECB-yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen

Den 14 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet (CON/2011/10).

ECB-yttrande om att låta polska kreditföreningar omfattas av det statliga stödet till finansinstitut

Den 16 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansminister (CON/2011/11).

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare

Den 16 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/12). Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om en reform av Europeiska unionens ekonomiska ledning

Den 16 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/13). Yttrandet kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Eurosystemets bidrag till Europeiska kommissionens samråd om den inre marknadsakten

Den 10 februari 2011 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens offentliga samråd om meddelandet ”På väg mot en inre marknadsakt”, som innehåller en rad förslag på hur den inre marknaden ska nylanseras och siktar på att förslagen ska vara fullt genomförda 2012. Eurosystemets svar finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

Ordförande för kommittén för finansiell stabilitet (FSC)

Den 3 februari 2011 utsåg ECB-rådet Mauro Grande, generaldirektör för ECB:s Direktorat för finansiell stabilitet och tillsyn, till ordförande för FSC.

ECB:s nya huvudkontor

Avtal om utförande av konstruktionsarbeten

Den 8 februari 2011 publicerade Europeiska centralbanken ett pressmeddelande om bankens avtal med Baresel GmbH. Enligt pressmeddelandet ska företaget slutföra konstruktionsarbetena på de nya dubbeltornen upp till markplanet.

Kontakt för media