Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2011 г.

Външни комуникации

„Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ“ в превод на всички официални езици на ЕС

На 6 януари 2011 г. Управителният съвет взе решение, че считано от януари 2011 г. месечното съобщение „Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти“ ще бъде публикувано на уебсайтовете на ЕЦБ и националните централни банки от ЕСЦБ на всички официални езици на ЕС.

Пазарни операции

Временно улеснение за суап на ликвидност с централната банка на Обединеното кралство (Bank of England)

На 17 декември 2010 г. ЕЦБ обяви сключването на споразумение относно улеснение за суап на ликвидност с централната банка на Обединеното кралство (Bank of England). Срокът му изтича в края на септември 2011 г. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение.

Удължаване на операциите за предоставяне на ликвидност в щатски долари

По споразумение със Системата на Федералния резерв и съгласувано с централната банка на Канада, централната банка на Обединеното кралство (Bank of England), централната банка на Япония и Швейцарската национална банка Управителният съвет взе решение да удължи споразумението за суап на ликвидност със Системата на Федералния резерв до 1 август 2011 г. и да продължи да провежда операции за предоставяне на ликвидност в щатски долари с матуритет седем дни. Прессъобщение за това решение бе публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 21 декември 2010 г.

Изследване на паричния пазар в евро 2010

На 20 декември 2010 г. Управителният съвет одобри публикуването на „Изследване на паричния пазар в евро 2010“. Осмото издание се основава на проучвания, обхващащи второто тримесечие на 2009 г. и на 2010 г., и анализира паричния пазар в евро от гледна точка на тенденциите в оборота и динамиката на неговата интегрираност и ефективност. Изследването бе публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 21 декември 2010 г., заедно с прессъобщение.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Решение на ЕЦБ относно администрирането на заеми от EFSF

На 20 декември 2010 г. ЕЦБ прие „Решение относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото“ (ЕЦБ/2010/31). Предстои публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Отговор на ЕЦБ на консултацията на Европейската комисия относно антицикличния капиталов буфер

На 13 януари 2011 г. Управителният съвет одобри приетата от ЕЦБ позиция в предприетото от Европейската комисия обществено обсъждане относно антицикличния капиталов буфер. Отговорът на ЕЦБ, в който се призовава инструментът да бъде създаден като ефективно средство на макропруденциалната политика и да бъде прилаган последователно навсякъде в ЕС, за да се осигурят равни условия на банките с международна дейност, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Консултации по законодателни въпроси

Становище относно стабилизирането на кредитни институции в Ирландия при криза

На 17 декември 2010 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Ирландия (CON/2010/92). Становището е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно удължаване на сроковете на държавните гаранции за банки и други институции и на държавната схема за рекапитализация в Швеция

На 20 декември 2010 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Швеция (CON/2010/93). Становището е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно органа за финансов надзор на Унгария и относно законодателните правомощия на неговия председател 

На 21 декември 2010 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на публичната администрация и правосъдието на Унгария (CON/2010/94). Становището е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно удължаването на срока на държавната помощ и мерките за рекапитализация за финансовите институции в Полша, съгласно решение на Европейската комисия

На 21 декември 2010 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Полша (CON/2010/95). Становището е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

На 13 януари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/1). Предстои публикуването на становището в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Решение на ЕЦБ относно предаването на поверителни данни съгласно общата рамка за регистрите на предприятията за статистически цели

На 27 декември 2010 г. Управителният съвет прие това решение (EЦБ/2010/33), което определя формата, мерките за сигурност и поверителност, както и процедурите, отнасящи се до данните, които ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) получават от Комисията, както и до данните, предавани от НЦБ на националните статистически институти. Решението беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Програма за оказване на техническа помощ на централната банка на Сърбия

На 17 декември 2010 г. Управителният съвет одобри създаването на програма на Евросистемата за техническа помощ за централната банка на Сърбия. Двегодишната програма, която включва ЕЦБ и 21 от националните централни банки в ЕСЦБ, има за цел укрепване на институционалния капацитет на централната банка на Сърбия и приближаването ѝ към критериите на ЕСЦБ. Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно на уебсайта на ЕЦБ.

Корпоративно управление

Организационна промяна

На 29 декември 2010 г. Управителният съвет отбеляза преобразуването на Подготвителния секретариат на ЕССР, който дотогава беше част от Генерална дирекция „Финансова стабилност“, в Секретариат на ЕССР – ново структурно звено в ЕЦБ, подчинено на Председателя. То влезе в сила на 1 януари 2011 г.

Създаване и мандат на Комитета за финансова стабилност

На 13 януари 2011 г. Управителният съвет одобри мандата на Комитета за финансова стабилност (КФС) – комитет на Евросистемата/ЕСЦБ, създаден, за да подпомага Управителния съвет при изпълнението на задачите на ЕЦБ, свързани с финансовата стабилност (и заменящ Комитета за банков надзор, разпуснат от Управителния съвет с оглед на официалното учредяване на Европейския съвет за системен риск). Новата уредба ще предотврати всякакво припокриване между задълженията на КФС и Консултативния технически комитет на ЕССР. Мандатът на КФС ще има същата продължителност като на останалите комитети на Евросистемата/ЕСЦБ и ще изтече в края на август 2013 г.

Решение на ЕЦБ по въпроси, свързани с присъединяването на централната банка на Естония (Eesti Pank) към Евросистемата

На 31 декември 2010 г. Управителният съвет прие „Решение относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноските за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна Eesti Pank“ (ЕЦБ/2010/34). Предстои публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Споразумение относно вземането, записано от Европейската централна банка в полза на Eesti Pank по член 30.3 от Устава на ЕСЦБ

На 31 декември 2010 г. ЕЦБ и централната банка на Естония (Eesti Pank) сключиха „Споразумение относно вземането, записано от Европейската централна банка в полза на Eesti Pank по член 30.3 от Устава на ЕСЦБ“. Предстои публикуването на споразумението в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Емитиране на банкноти и монети

Годишен доклад относно прилагането на Рамката за обработка на банкноти за последваща употреба

На 27 декември 2010 г. Управителният съвет отбеляза, че през 2010 г. е продължил напредъкът в прилагането на Рамката за обработка на банкноти за последваща употреба, заменена на 1 януари 2011 г. от „Решение на ЕЦБ относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти“ (EЦБ/2010/14), и взе решение националните централни банки да продължат да изготвят годишни доклади за напредъка, за да се наблюдават измененията в националните правни рамки и повторното въвеждане на банкноти в обращение в държавите-членки.

Решение на ЕЦБ за изменение на решение ЕЦБ/2009/25 относно обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г.

На 22 декември 2010 г. Управителният съвет прие „Решение за изменение на решение ЕЦБ/2009/25 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г.“ (ЕЦБ/2010/32). Решението беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите