Menu

Rozhodnutí přijatá radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Leden 2011

Externí sdělení

Překlad „Rozhodnutí přijatých Radou guvernérů ECB“ do úředních jazyků EU

Dne 6. ledna 2011 přijala Rada guvernérů rozhodnutí, že od ledna 2011 budou její měsíční sdělení „Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)“ k dispozici na internetových stránkách ECB a národních centrálních bank ECSB v úředních jazycích EU.

Tržní operace

Dočasná swapová facilita s Bank of England

Dne 17. prosince 2010 oznámila ECB podepsání dohody o swapové facilitě s Bank of England. Tato dohoda je platná do konce září 2011. Tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Prodloužení operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ve shodě s Federálním rezervním systémem a v součinnosti s Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan a Swiss National Bank se Rada guvernérů rozhodla prodloužit swapové dohody s Federálním rezervním systémem do 1. srpna 2011 a pokračovat v provádění operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností sedm dní. Tisková zpráva k tomuto rozhodnutí byla zveřejněna na internetových stránkách ECB dne 21. prosince 2010.

Studie o peněžním trhu eurozóny za rok 2010

Dne 20. prosince 2010 schválila Rada guvernérů vydání Studie o peněžním trhu eurozóny za rok 2010. Toto osmé vydání vychází z průzkumů pokrývajících druhé čtvrtletí roku 2009 a 2010 a analyzuje peněžní trh eurozóny z hlediska trendů vývoje obratu a jeho integrace a efektivnosti. Studie byla zveřejněna na internetových stránkách ECB dne 21. prosince 2010 společně s tiskovou zprávou.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Rozhodnutí ECB o správě úvěrů poskytovaných ze strany EFSF

Dne 20. prosince 2010 přijala ECB Rozhodnutí o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2010/31). Rozhodnutí bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Odpověď ECB na konzultaci Evropské komise o proticyklickém kapitálovém polštáři

Dne 13. ledna 2011 schválila Rada guvernérů postoj přijatý ECB v rámci veřejné konzultace Evropské komise o proticyklickém kapitálovém polštáři. Odpověď ECB, která navrhuje, aby tento nástroj byl navržen jako účinné opatření makroobezřetnostní politiky a byl zaveden konzistentním způsobem v celé EU k zajištění rovnocenných podmínek pro mezinárodně činné banky, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k mimořádným opatřením ke stabilizaci úvěrových institucí v Irsku

Stanovisko ECB k prodloužení období poskytování státních záruk bankám a ostatním institucím a k prodloužení státního rekapitalizačního programu ve Švédsku

Toto stanovisko přijala ECB 20. prosince 2010 na žádost švédského ministerstva financí (CON/2010/93). Stanovisko je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k maďarskému orgánu pro finanční dohled a k legislativním pravomocím jeho prezidenta

Toto stanovisko přijala ECB 21. prosince 2010 na žádost maďarského ministerstva veřejné správy a spravedlnosti (CON/2010/94). Stanovisko je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k prodloužení podpory státní pokladny a rekapitalizačních opatření pro polské finanční instituce v souladu s rozhodnutím Evropské komise

Toto stanovisko přijala ECB 21. prosince 2010 na žádost polského ministra financí (CON/2010/95). Stanovisko je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanovisko ECB k OTC derivátům, ústředním protistranám a registrům obchodních údajů

Toto stanovisko přijala ECB 13. ledna 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/1). Stanovisko bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Statistika

Rozhodnutí ECB o předávání důvěrných údajů na základě společného rámce pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely

ECB přijala toto rozhodnutí (ECB/2010/33) dne 27. prosince 2010. Rozhodnutí definuje formát a opatření k zajištění ochrany a důvěrnosti i postupy ohledně údajů, které ECB a národní centrální banky získávají od Komise, a dále údajů předávaných národními centrálními bankami národním statistickým úřadům. Rozhodnutí bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Program technické pomoci National Bank of Serbia

Dne 17. prosince 2010 schválila Rada guvernérů vytvoření programu Eurosystému pro technickou pomoc National Bank of Serbia. Cílem tohoto dvouletého programu, kterého se účastní ECB a 21 národních centrálních bank ESCB, je posílit institucionální kapacitu National Bank of Serbia a přiblížit ji měřítkům ESCB. Více informací bude včas k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Organizační změna

Dne 29. prosince 2010 vzala Rada guvernérů na vědomí transformaci přípravného sekretariátu ESRB – do té doby součásti generálního ředitelství pro finanční stabilitu – na sekretariát ESRB, novou organizační složku podléhající prezidentovi ECB. Tato změna nabyla účinnosti 1. ledna 2011.

Vznik Výboru pro finanční stabilitu a jeho mandát

Dne 13. ledna 2011 schválila Rada guvernérů mandát Výboru pro finanční stabilitu (FSC) – výboru Eurosystému/ESCB vytvořeného, aby napomáhal Radě guvernérů při plnění úkolů ECB v souvislosti s finanční stabilitou (nahrazuje Výbor pro bankovní dohled, který Rada guvernérů zrušila vzhledem k formálnímu vzniku Evropské rady pro systémová rizika). Toto nové uspořádání vyloučí případnou duplicitu odpovědností FSC a poradního technického výboru ESRB. Mandát FSC bude platit po stejné období jako mandáty všech dalších výborů Eurosystému/ESCB a zanikne na konci srpna 2013.

Rozhodnutí ECB o záležitostech souvisejících se vstupem Eesti Pank do Eurosystému

Dne 31. prosince 2010 přijala Rada guvernérů Rozhodnutí o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Eesti Pank (ECB/2010/34) Rozhodnutí bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Dohoda o pohledávce Eesti Pank podle článku 30.3 Statutu ESCB

Dne 31. prosince 2010 uzavřely ECB a Eesti Pank dohodu o pohledávce připsané Eesti Pank Evropskou centrální bankou podle článku 30.3 Statutu ESCB. Dohoda bude v nejbližší době zveřejněna v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Vydávání bankovek a mincí

Výroční zpráva o provádění Rámce pro navracení bankovek do oběhu

Dne 27. prosince 2010 konstatovala Rada guvernérů, že v roce 2010 bylo dosaženo dalšího pokroku při provádění Rámce pro navracení bankovek do oběhu, který byl 1. ledna 2011 nahrazen Rozhodnutím ECB o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2010/14), a rozhodla, že národní centrální banky budou nadále sestavovat výroční zprávy o pokroku s cílem sledovat změny vnitrostátních právních rámců a navracení eurobankovek do oběhu.

Rozhodnutí ECB, kterým se mění rozhodnutí o objemu emise mincí v roce 2010

Dne 22. prosince 2010 přijala Rada guvernérů Rozhodnutí, kterým se mění Rozhodnutí ECB/2009/25 o schválení objemu emise mincí v roce 2010 (ECB/2010/32). Rozhodnutí bylo zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média