Menu

Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada janvāris

Ārējā komunikācija

"ECB Padomes pieņemto lēmumu" tulkošana visās oficiālajās ES valodās

2011. gada 6. janvārī Padome nolēma, ka ar 2011. gada janvāri mēneša paziņojums "Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)" būs pieejams ECB un ECBS nacionālo centrālo banku interneta lapās visās oficiālajās ES valodās.

Tirgus operācijas

Pagaidu likviditātes mijmaiņas darījumu iespēja ar Bank of England

2010. gada 17. decembrī ECB paziņoja, ka tiek parakstīta vienošanās par mijmaiņas darījumu iespēju ar Bank of England. Paredzēts, ka vienošanās beigsies 2011. gada septembra beigās. Paziņojums presei pieejams ECB interneta lapā.

Likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros izmantošanas termiņa pagarināšana

Saskaņā ar vienošanos ar Federālo Rezervju sistēmu Padome nolēmusi pagarināt izmantošanas termiņu likviditātes mijmaiņas darījumiem ar Federālo Rezervju sistēmu līdz 2011. gada 1. augustam un turpināt veikt likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros ar termiņu 7 dienas. Šis lēmums saskaņots arī ar Kanādas Banku , Anglijas Banku , Japānas Banku un Šveices Nacionālo banku. Paziņojums presei par šo lēmumu publicēts ECB interneta lapā 2010. gada 21. decembrī.

2010. gada "Pētījums par euro naudas tirgu"

2010. gada 20. decembrī Padome atļāva publicēt 2010. gada "Pētījumu par euro naudas tirgu" (2010 Euro Money Market Study). Šis ir astotais izdevums, kas balstīts uz apsekojumiem par 2009. un 2010. gada 2. ceturksni un analizē euro naudas tirgus apgrozījuma tendences un norises saistībā ar tā integrāciju un efektivitāti. Pētījums publicēts ECB interneta lapā 2010. gada 21. decembrī kopā ar paziņojumu presei.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

ECB lēmums par EFSF aizdevumu administrēšanu

2010. gada 20. decembrī ECB pieņēma Lēmumu par kontu atvēršanu maksājumu apstrādei saistībā ar dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, izsniegtajiem EFSF (Eiropas Finanšu stabilitātes fonds; European Financial Stability Facility) aizdevumiem (ECB/2010/31). Lēmums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

ECB atbilde uz Eiropas Komisijas konsultācijām par pretcikliskajām kapitāla rezervēm

2011. gada 13. janvārī Padome apstiprināja ECB pieņemto nostāju Eiropas Komisijas publiskajās konsultācijās par pretcikliskajām kapitāla rezervēm. ECB atbilde, kurā aicināts izstrādāt šo instrumentu kā efektīvu politikas rīku un konsekventi izmantot visā ES, lai starptautiski aktīvām bankām nodrošinātu vienlīdzīgus darbības nosacījumus, pieejama ECB interneta lapā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Īrijas kredītiestāžu ārkārtas stabilizāciju

2010. gada 17. decembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Īrijas finanšu ministra lūguma (CON/2010/92). Atzinums pieejams ECB interneta lapā.

ECB atzinums par valdības garantiju bankām un citām iestādēm pagarināšanu, kā arī rekapitalizācijas valsts shēmas pagarināšanu Zviedrijā

2010. gada 20. decembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Zviedrijas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2010/93). Atzinums pieejams ECB interneta lapā.

ECB atzinums par Ungārijas Finanšu uzraudzības iestādi un tās prezidenta likumdošanas pilnvarām

2010. gada 21. decembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Ungārijas Valsts pārvaldes un tieslietu ministrijas lūguma (CON/2010/94). Atzinums pieejams ECB interneta lapā.

ECB atzinums par Valsts kases atbalsta pagarināšanu un Polijas finanšu iestāžu rekapitalizācijas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu

2010. gada 21. decembrī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas finanšu ministra lūguma (CON/2010/95). Atzinums pieejams ECB interneta lapā.

ECB atzinums par ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījuma partneriem un darījumu repozitorijiem

2011. gada 13. janvārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/1). Atzinums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Statistika

ECB lēmums par konfidenciālu datu nosūtīšanu kopējai uzņēmumu reģistru sistēmai statistikas vajadzībām

2010. gada 27. decembrī Padome pieņēma šo Lēmumu (ECB/2010/33), kas nosaka formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus, kā arī procedūras attiecībā uz datiem, ko ECB un nacionālās centrālās bankas (NCB) saņem no Komisijas, un datiem, ko NCB nosūta valstu statistikas iestādēm. Lēmums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta lapā.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Tehniskās palīdzības sniegšana Serbijas Nacionālajai bankai

2010. gada 17. decembrī Padome apstiprināja Eurosistēmas tehniskās palīdzības programmas Serbijas Nacionālajai bankai īstenošanu. Šī divu gadu programma, kurā iesaistīta ECB un 21 ECBS nacionālā centrālā banka, būs vērsta uz Serbijas Nacionālās centrālās bankas institucionālās kapacitātes nostiprināšanu, tuvinot to ECBS standartiem. Sīkāka informācija tiks sniegta ECB interneta lapā.

Korporatīvā vadība

Organizācijas pārmaiņa

2010. gada 29. decembrī Padome pieņēma zināšanai ESRK Sagatavošanas sekretariāta, kas līdz tam ietilpa Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorātā, pārveidi par ESRK Sekretariātu – jaunu ECB struktūrvienību, kas atskaitās prezidentam. Šī pārmaiņa stājās spēkā ar 2011. gada 1. janvāri.

Finanšu stabilitātes komitejas izveide un pilnvaras

2010. gada 13. janvārī Padome apstiprināja Finanšu stabilitātes komitejas (FSK) pilnvaras. Šī Eurosistēmas/ECBS komiteja izveidota, lai palīdzētu Padomei veikt ECB uzdevumus saistībā ar finanšu stabilitāti. Tā aizstāj Banku uzraudzības komiteju, kuru Padome likvidēja, ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas oficiālu izveidi. Šī jaunā kārtība novērsīs iespējamo FSK un ESRK Konsultatīvās speciālistu komitejas pienākumu pārklāšanos. FSK pilnvaru termiņš būs tikpat ilgs kā visu citu Eurosistēmas/ECBS komiteju pilnvaru termiņš un beigsies 2013. gada augustā.

ECB lēmums saistībā ar Eesti Pank pievienošanos Eurosistēmai

2010. gada 31. decembrī Padome pieņēma Lēmumu par to, kā Eesti Pank apmaksā kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas Eiropas Centrālās bankas rezervēs un uzkrājumos (ECB/2010/34). Lēmums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Līgums par Eesti Pank prasību saskaņā ar ECBS Statūtu 30.3. pantu

2010. gada 31. decembrī ECB un Eesti Pank noslēdza līgumu par Eesti Pank prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar ECBS Statūtu 30.3. pantu. Līgums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Banknošu un monētu emisija

Gada pārskats par "Pamatnoteikumu banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā" īstenošanu

2010. gada 27. decembrī Padome atzīmēja, ka 2010. gadā panākts turpmāks progress, īstenojot "Pamatnoteikumus banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā", kurus 2011. gada 1. janvārī aizstāja ECB Lēmums par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14), un nolēma, ka nacionālās centrālās bankas turpinās sagatavot gada progresa ziņojumus, lai uzraudzītu nacionālo tiesību aktu grozījumus un banknošu atkārtotu apriti dalībvalstīs.

ECB Lēmums, ar ko groza Lēmumu ECB/2009/25 par 2010. gadā emitējamo monētu daudzumu

2010. gada 22. decembrī Padome pieņēma Lēmumu, ar ko groza Lēmumu ECB/2009/25 par 2010. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2010/32). Lēmums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un pieejams ECB interneta lapā.

Kontaktinformācija presei