Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2011

Avalikud suhted

„EKP nõukogu otsused” tõlgitakse kõigisse ELi ametlikesse keeltesse

6. jaanuaril 2011 otsustas EKP nõukogu, et alates 2011. aasta jaanuarist avaldatakse kord kuus väljaantav teade „EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)” EKP ja EKPSi keskpankade veebilehtedel kõigis ELi ametlikes keeltes.

Turuoperatsioonid

Ajutine vahetustehingute kokkulepe Inglise keskpangaga

17. detsembril 2010 teatas EKP vahetustehingute kokkuleppe allakirjutamisest Inglise keskpangaga. Kokkulepe kehtib 2011. aasta septembri lõpuni. Sellekohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide jätkamine

Vastavalt USA Föderaalreservi Süsteemiga sõlmitud kokkuleppele ning kooskõlas Kanada keskpanga, Inglise keskpanga, Jaapani keskpanga ja Šveitsi keskpangaga otsustas EKP nõukogu pikendada vahetustehingute kokkulepet USA Föderaalreservi Süsteemiga kuni 1. augustini 2011 ja jätkata USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (tähtajaga seitse päeva) teostamist. Sellekohane pressiteade avaldati EKP veebilehel 21. detsembril 2010.

Euroala rahaturud 2010

20. detsembril 2010 andis nõukogu loa avaldada euroala rahaturgude uuring „Euro Money Market Study 2010”. Kaheksas väljaanne põhineb 2009. ja 2010. aasta teist kvartalit käsitlevatel uuringutel ja selles analüüsitakse euro rahaturu käibe suundumusi ning lõimumise ja tõhususega seotud arengut. Uuring avaldati koos pressiteatega EKP veebilehel 21. detsembril 2010.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

EKP otsus EFSF laenude haldamise kohta

EKP võttis 20. detsembril 2010 vastu otsuse (EKP/2010/31) liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks kontode avamise kohta. Otsus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

EKP vastus Euroopa Komisjoni konsultatsioonile seoses vastutsüklilise kapitalipuhvriga

13. jaanuaril 2011 kiitis nõukogu heaks EKP seisukoha vastutsüklilise kapitalipuhvriga seotud Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta. EKP vastuses märgitakse, et nimetatud vahend tuleks kujundada tõhusaks poliitiliseks meetmeks ja seda tuleb rakendada järjepidevalt kogu ELis, et tagada rahvusvahelisel tasandil tegutsevatele pankadele võrdsed võimalused. Vastus on avaldatud EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus krediidiasutuste stabiliseerimise kohta hädaolukorras Iirimaal

17. detsembril 2010 võttis nõukogu Iiri rahandusministri palvel vastu arvamuse CON/2010/92. Arvamus on avaldatud EKP veebilehel.

EKP arvamus valitsuse garantiide laiendamise kohta pankadele ja muudele asutustele ning riigi rekapitaliseerimise skeemi pikendamise kohta Rootsis

20. detsembril 2010 võttis nõukogu Rootsi rahandusministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2010/93. Arvamus on avaldatud EKP veebilehel.

EKP arvamus Ungari finantsjärelevalveasutuse ja selle presidendi seadusandliku pädevuse kohta

21. detsembril 2010 võttis nõukogu Ungari avaliku halduse ja justiitsministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2010/94. Arvamus on avaldatud EKP veebilehel.

EKP arvamus riigieelarve toe ja rekapitaliseerimismeetmete laiendamise kohta Poola finantseerimisettevõtetele, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Komisjoni otsust

21. detsembril 2010 võttis nõukogu Poola rahandusministri palvel vastu arvamuse CON/2010/95. Arvamus on avaldatud EKP veebilehel.

EKP arvamus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

13. jaanuaril 2011 võttis nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/1. Arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Statistika

EKP otsus konfidentsiaalsete andmete edastamise kohta statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühises raamistikus

27. detsembril 2010 võttis nõukogu vastu otsuse EKP/2010/33, milles kehtestatakse andmete edastamisel kohaldatav vorm, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse meetmed ning kord, mille alusel komisjon edastab andmeid EKP-le ja riikide keskpankadele ning riikide keskpangad vastavatele riikide statistikaametitele. Otsus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Tehnilise abi programm Serbia keskpanga abistamiseks

17. detsembril 2010 andis nõukogu loa käivitada eurosüsteemi tehnilise abi programm Serbia keskpanga abistamiseks. Kaheaastasesse programmi on kaasatud EKP ja 21 EKPSi liikmesriikide keskpanka. Programmi eesmärk on tugevdada Serbia keskpanga institutsioonilist valmisolekut, lähendades seda EKPSi kriteeriumidele. Täpsem teave avaldatakse edaspidi EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

Organisatsiooniline muutus

29. detsembril 2010 võttis nõukogu teadmiseks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) ettevalmistava sekretariaadi, mis seni tegutses finantsstabiilsuse peadirektoraadi alluvuses, muutmise ESRNi sekretariaadiks, st omaette tegevusharuks, mis annab aru EKP presidendile. Muutus jõustus 1. jaanuaril 2011.

Finantsstabiilsuse komitee asutamine ja mandaat

13. jaanuaril 2011 kiitis nõukogu heaks finantsstabiilsuse komitee mandaadi. Selle eurosüsteemi/EKPSi komitee eesmärk on abistada nõukogu finantsstabiilsusega seotud EKP ülesannete täitmisel (vahetades välja pangajärelevalve komitee, mille nõukogu saatis pärast ESRNi ametlikku asutamist laiali). Uus korraldus välistab vastutusvaldkondade kattuvuse finantsstabiilsuse komitee ja ESRNi tehnilise nõuandekomitee vahel. Finantsstabiilsuse komitee mandaadi kestus on sama, mis kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteedel. Mandaat aegub 2013. aasta augusti lõpus.

EKP otsus seoses Eesti Panga astumisega eurosüsteemi liikmeks

31. detsembril 2010 võttis nõukogu vastu otsuse kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta Euroopa Keskpanga reservidesse ja eraldistesse Eesti Panga poolt (EKP/2010/34). Otsus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Leping, mis käsitleb Eesti Panga nõuet EKPSi põhikirja artikli 30.3 alusel

31. detsembril 2010 sõlmisid EKP ja Eesti Pank lepingu, mis käsitleb Euroopa Keskpanga poolt Eesti Panga krediteerimist nõudega EKPSi põhikirja artikli 30.3 alusel. Leping avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangatähtede ja müntide emiteerimine

Aastaaruanne pangatähtede taasringlusse laskmise raamistiku rakendamise kohta

27. detsembril 2010 märkis nõukogu, et 2010. aastal on tehtud täiendavaid edusamme pangatähtede taasringlusse laskmise raamistiku rakendamisel (1. jaanuaril 2011 asendati raamistik EKP otsusega EKP/2010/14 euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta). Lisaks otsustas nõukogu, et riikide keskpangad jätkavad iga-aastaste eduaruannete koostamist, mis võimaldab jälgida riikide õiguslikes raamistikes toimunud muutusi ja pangatähtede taasringlust liikmesriikides.

EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2009/25 müntide emissiooni 2010. aasta mahu heakskiitmise kohta

22. detsembril 2010 võttis nõukogu vastu otsuse (EKP/2010/32), millega muudetakse otsust EKP/2009/25 müntide emissiooni 2010. aasta mahu heakskiitmise kohta. Otsus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Kontaktandmed