EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

tammikuu 2011

Viestintä

”EKP:n neuvoston päätökset” käännetään kaikille EU:n virallisille kielille

EKP:n neuvosto päätti 6.1.2011, että tammikuusta 2011 lähtien kuukausittainen tiedote ”EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)” julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Tilapäinen swapjärjestely Englannin pankin kanssa.

EKP ilmoitti 17.12.2010 swapjärjestelyä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Englannin pankin kanssa. Sopimus on voimassa syyskuun 2011 loppuun. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden jatkaminen

EKP:n neuvosto päätti yhdessä Yhdysvaltain keskuspankin kanssa jatkaa Yhdysvaltain dollarin määräisiä swapjärjestelyjä yhteistyössä Englannin pankin ja Japanin, Kanadan ja Sveitsin keskuspankkien kanssa 1.8.2011 saakka. Samaten jatketaan Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien käänteisoperaatioiden toteuttamista seitsemän päivän maturiteetilla. EKP:n verkkosivuilla julkaistiin päätöksestä kertova lehdistötiedote 21.12.2010.

Euromääräiset rahamarkkinat 2010

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.12.2010 julkaistavaksi vuoden 2010 euromääräisiä rahamarkkinoita käsittelevän tutkimuksen (”Euro Money Market Study 2010”). Tämä kahdeksas tutkimus perustuu toista vuosineljännestä koskeviin kyselytutkimuksiin vuosilta 2009 ja 2010, ja siinä analysoidaan kaupankäynnin trendikehitystä euromääräisillä rahamarkkinoilla sekä niiden yhdentymistä ja tehostumista. Tutkimus ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 21.12.2010.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

EKP:n päätös ERVV-lainojen hallinnoimisesta

EKP:n neuvosto teki 20.12.2011 päätöksen tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin (EKP/2010/31). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EKP:n vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen vastasyklisistä pääomapuskureista

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.1.2011 EKP:n kannan Euroopan komission julkiseen kuulemiseen vastasyklisistä pääomapuskureista. EKP:n vastauksessa toivotaan puskureista tehokasta politiikan välinettä ja todetaan, että ne tulisi toteuttaa yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa niin, että kaikilla kansainvälisesti toimivilla pankeilla olisi yhtäläiset toimintaedellytykset. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitosten vakauttamisesta Irlannissa kriisitilanteessa

EKP:n neuvosto antoi 17.12.2010 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2010/92. Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto pankkien ja muiden laitosten hyväksi annettavien valtiontakausten sekä pääomapohjan vahvistamistoimien pidentämisestä Ruotsissa

EKP:n neuvosto antoi 20.12.2010 Ruotsin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/93. Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Unkarin finanssivalvontaviranomaisesta ja sen johtajan lainsäädäntövallasta

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2010 Unkarin hallinto- ja oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2010/94. Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoituslaitosten hyväksi annettavien valtion tukitoimien sekä pääomapohjan vahvistamistoimien pidentämisestä Puolassa, jollei Euroopan komission päätöksestä muuta johdu

EKP:n neuvosto antoi 21.12.2010 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2010/95. Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

EKP:n neuvosto antoi 13.1.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/1. Lausunto julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Tilastot

EKP:n päätös luottamuksellisten tietojen toimittamisesta tilastointiin tarkoitettuja yritysrekistereitä koskevassa yhteisessä kehyksessä

EKP:n neuvosto teki 27.12.2010 päätöksen EKP/2010/33, jossa määritellään EKP:lle ja kansallisille keskuspankeille Euroopan komissiosta toimitettavien tietojen ja kansallisista keskuspankeista kansallisille tilastolaitoksille toimitettavien tietojen muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet sekä toimitusmenettelyt. Päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Teknisen avun ohjelma Serbian keskuspankin kanssa

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.12.2010 eurojärjestelmän teknisen avun ohjelman käynnistämisen Serbian keskuspankin kanssa. Kaksivuotiseen ohjelmaan osallistuu EKP:n lisäksi 21 muutakin EKPJ:n keskuspankkia. Tavoitteena on vahvistaa Serbian keskuspankin institutionaalisia valmiuksia ja saattaa se lähemmäksi EKPJ:n tavoitetasoa. Lisätietoja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

Organisaatiomuutos

EKP:n neuvosto totesi 29.12.2010, että siihen saakka rahoitusjärjestelmän vakauden pääosastoon kuulunut EJRK:n toimintaa valmistellut sihteeristö toimii jatkossa EJRK:n sihteeristönä ja siitä tulee oma toiminnallinen yksikkönsä, joka raportoi suoraan EKP:n pääjohtajalle. Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2011.

Rahoitusvakauskomitean perustaminen ja mandaatti

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.1.2011 rahoitusvakauskomitean (Financial Stability Committee, FSC) mandaatin. Uuden eurojärjestelmän/EKPJ:n komitean tehtävänä on auttaa EKP:n neuvostoa niiden rahoitusvakauteen liittyvien EKP:n tehtävien hoidossa, joissa aiemmin avusti pankkivalvontakomitea, kunnes EKP:n neuvosto lakkautti sen Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisen vuoksi. Uuden järjestelyn tavoitteena on selkeä vastuunjako rahoitusvakauskomitean ja EJRK:n neuvoa-antavan teknisen komitean välillä. Rahoitusvakauskomitean toimikausi päättyy samaan aikaan kuin muidenkin eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteoiden eli vuoden 2013 elokuun lopussa.

EKP:n päätös asioista, jotka liittyvät Viron keskuspankin tulemiseen osaksi eurojärjestelmää

EKP:n neuvosto teki 31.12.2010 päätöksen Eesti Pankin suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2010/34). Päätös julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Sopimus Viron keskuspankin saatavasta EKPJ:n perussäännön artiklan 30.3 nojalla

EKP ja Viron keskuspankki tekivät 31.12.2010 sopimuksen saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Eesti Pankkia. Sopimus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Setelien ja kolikoiden liikkeeseenlasku

Vuotuinen raportti setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin täytäntöönpanosta

EKP:n neuvosto totesi 27.12.2010, että vuonna 2010 oli jälleen edistytty setelien kiertoon palauttamista koskevan toimintamallin täytäntöönpanossa, ja päätti, että kansalliset keskuspankit laatisivat jatkossakin vuotuisia raportteja, joiden avulla voidaan seurata kansallisen lainsäädännön ja setelien kiertoon palauttamisen kehitystä EU:n jäsenvaltioissa. Setelien kiertoon palauttamista koskeva toimintamalli korvattiin 1.1.2011 EKP:n päätöksellä eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EKP/2010/14).

EKP:n päätös vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrästä tehdyn päätöksen muuttamisesta

EKP:n neuvosto teki 22.12.2010 päätöksen vuonna 2010 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä tehdyn päätöksen EKP/2009/25 muuttamisesta (EKP/2010/32). Päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt