European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2011

Externá komunikácia

Preklad rozhodnutí Rady guvernérov ECB do všetkých úradných jazykov EÚ

Dňa 6. januára 2011 Rada guvernérov rozhodla, že od januára 2011 bude jej mesačná správa „Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)“ k dispozícii na internetových stránkach ECB a národných centrálnych bánk ESCB vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Operácie na trhu

Dočasná swapová dohoda s Bank of England

Dňa 17. decembra 2010 ECB oznámila podpísanie swapovej dohody s Bank of England. Dohoda platí do konca septembra 2011. Tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Uskutočňovanie operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch

Na základe dohody s Federálnym rezervným systémom a v koordinácii s Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan a Swiss National Bank sa Rada guvernérov rozhodla predĺžiť platnosť swapových dohôd s Federálnym rezervným systémom do 1. augusta 2011 a pokračovať v uskutočňovaní operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch so splatnosťou sedem dní. Tlačová správa oznamujúca toto rozhodnutie bola zverejnená na internetovej stránke ECB dňa 21. decembra 2010.

Štúdia eurového peňažného trhu za rok 2010

Dňa 20. decembra 2010 Rada guvernérov schválila zverejnenie Štúdie eurového peňažného trhu za rok 2010 (2010 Euro Money Market Study). Ôsme vydanie štúdie vychádza z prieskumov za druhý štvrťrok 2009 a 2010 a analyzuje eurový peňažný trh z hľadiska trendov vývoja obratu a jeho integrácie a efektívnosti. Štúdia bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená na internetovej stránke ECB dňa 21. decembra 2010.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Rozhodnutie ECB o správe pôžičiek EFSF

Dňa 20. decembra 2010 ECB prijala rozhodnutie o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF (European Financial Stability Facility) členským štátom, ktorých menou je euro (ECB/2010/31). Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Odpoveď ECB v rámci konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa proticyklickej kapitálovej rezervy

Dňa 13. januára 2011 Rada guvernérov schválila stanovisko ECB v rámci verejnej konzultácie Európskej komisie týkajúcej sa proticyklickej kapitálovej rezervy. ECB vo svojej odpovedi zdôrazňuje, že tento nástroj by mal byť účinným nástrojom makroprudenciálnej politiky, ktorý bude v rámci EÚ zavedený konzistentným spôsobom s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre medzinárodne pôsobiace banky. Odpoveď je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k mimoriadnym opatreniam na stabilizáciu úverových inštitúcií v Írsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 17. decembra 2010 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2010/92). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k predĺženiu obdobia poskytovania vládnych záruk bankám a ostatným inštitúciám a k predĺženiu štátneho rekapitalizačného systému vo Švédsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 20. decembra 2010 na žiadosť švédskeho ministerstva financií (CON/2010/93). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k maďarskému úradu pre finančný dohľad a k legislatívnej právomoci jeho prezidenta

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 21. decembra 2010 na žiadosť maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti (CON/2010/94). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k predĺženiu podpory štátnej pokladnice a rekapitalizačných opatrení pre poľské finančné inštitúcie v súlade s rozhodnutím Európskej komisie

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 21. decembra 2010 na žiadosť poľského ministra financií (CON/2010/95). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k mimoburzovým derivátom, centrálnym zmluvným stranám a archívom obchodných údajov

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 13. januára 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/1). Stanovisko bude onedlho zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Rozhodnutie ECB o zasielaní dôverných údajov na základe spoločného rámca pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely

Rada guvernérov schválila toto rozhodnutie (ECB/2010/33) 27. decembra 2010. Rozhodnutie definuje formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postupy týkajúce sa údajov, ktoré ECB a národné centrálne banky dostávajú z Komisie, a údajov, ktoré národné centrálne banky zasielajú do národných štatistických úradov. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Program technickej podpory pre National Bank of Serbia

Dňa 17. decembra 2010 Rada guvernérov schválila zavedenie programu technickej pomoci Eurosystému pre srbskú národnú banku. Cieľom tohto dvojročného programu, do ktorého je zapojená ECB a 21 národných centrálnych bánk ESCB, je posilniť inštitucionálnu kapacitu srbskej národnej banky a posunúť ju bližšie k štandardom ESCB. Ďalšie informácie budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Organizačná zmena

Dňa 29. decembra 2010 Rada guvernérov vzala na vedomie transformáciu prípravného sekretariátu ESRB, ktorý bol dovtedy súčasťou generálneho riaditeľstva pre finančnú stabilitu, na sekretariát ESRB – nový odborný útvar, ktorý zodpovedá prezidentovi. Táto zmena nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Zriadenie a mandát Výboru pre finančnú stabilitu

Dňa 13. januára 2011 Rada guvernérov schválila mandát Výboru pre finančnú stabilitu (Financial Stability Committee – FSC). Tento výbor Eurosystému/ESCB bol zriadený s cieľom poskytnúť Rade guvernérov podporu v rámci plnenia úloh ECB súvisiacich s finančnou stabilitou (FSC nahradil Výbor pre bankový dohľad, ktorý Rada guvernérov rozpustila vzhľadom na formálne zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká). Táto nová štruktúra zabráni akémukoľvek prekrývaniu zodpovednosti FSC a poradného výboru ESRB pre technické otázky. Platnosť mandátu FSC je rovnaká ako v prípade ostatných výborov Eurosystému/ESCB a skončí sa na konci augusta 2013.

Rozhodnutie ECB o záležitostiach súvisiacich so vstupom Eesti Pank do Eurosystému

Dňa 31. decembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkoch Eesti Pank do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (ECB/2010/34). Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Dohoda o pohľadávke Eesti Pank podľa článku 30.3 štatútu ESCB

Dňa 31. decembra 2010 ECB a Eesti Pank uzavreli dohodu, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Eesti Pank podľa článku 30.3 štatútu ESCB. Dohoda bude čoskoro zverejnená v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Emisia bankoviek a mincí

Výročná správa o stave implementácie rámca na spracovanie bankoviek

Dňa 27. decembra 2010 Rada guvernérov vzala na vedomie ďalší pokrok v oblasti implementácie rámca na spracovanie bankoviek (ktorý bol 1. januára 2011 nahradený rozhodnutím ECB o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14)) v roku 2010 a rozhodla, že národné centrálne banky budú aj naďalej pripravovať výročné správy o stave implementácie s cieľom monitorovať úpravy vnútroštátnych právnych rámcov a opätovného vracania bankoviek do obehu v členských štátoch.

Rozhodnutie ECB, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/25 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010

Dňa 22. decembra 2010 Rada guvernérov prijala rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/25 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2010/32). Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá