Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2011 r.

Komunikacja zewnętrzna

Tłumaczenie „Decyzji podjętych przez Radę Prezesów EBC” na wszystkie języki urzędowe UE

6 stycznia 2011 r. Rada Prezesów postanowiła, że od stycznia 2011 r. jej comiesięczny komunikat „Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)” będzie dostępny w serwisie internetowym EBC i na stronach krajowych banków centralnych ESBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Operacje rynkowe

Umowa z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii o tymczasowej wymianie płynności

17 grudnia 2010 r. EBC ogłosił podpisanie umowy wymiany ( swap facility) z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii. Umowa będzie obowiązywać do końca września 2011 r. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny w serwisie internetowym EBC.

Przedłużenie operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich

Na podstawie umowy z Systemem Rezerwy Federalnej i w uzgodnieniu z bankami centralnymi Kanady, Wielkiej Brytanii, Japonii i Szwajcarii Rada Prezesów postanowiła przedłużyć do 1 sierpnia 2011 r. porozumienie z Systemem Rezerwy Federalnej o zasilaniu w płynność w formie transakcji swap i kontynuować prowadzenie operacji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich z siedmiodniowym terminem zapadalności. Komunikat prasowy w sprawie tej decyzji został opublikowany w serwisie internetowym EBC 21 grudnia 2010 r.

Euro Money Market Study 2010

20 grudnia 2010 r. Rada Prezesów zatwierdziła publikację raportu Euro Money Market Study za rok 2010. Jest to ósme wydanie tego raportu; zostało sporządzone na podstawie badań ankietowych za drugi kwartał 2009 r. i drugi kwartał 2010 r. i przedstawia analizę rynku pieniężnego euro pod kątem trendów wielkości obrotu oraz zmian w zakresie integracji i efektywności rynku. Raport wraz z towarzyszącym mu komunikatem prasowym ukazał się w serwisie internetowym EBC 21 grudnia 2010 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Decyzja EBC w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi przez EFSF

20 grudnia 2010 r. EBC przyjął decyzję w sprawie otwierania rachunków do celów przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (EBC/2010/31). Decyzja ta zostanie wkrótce ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Odpowiedź EBC na konsultację Komisji Europejskiej w sprawie przeciwcyklicznego bufora kapitałowego

13 stycznia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła stanowisko zajęte przez EBC w sprawie publicznej konsultacji Komisji Europejskiej dotyczącej przeciwcyklicznego bufora kapitałowego. Odpowiedź EBC, w której zaleca się, by instrument ten zaprojektować jako skuteczne narzędzie polityki makroostrożnościowej i wdrożyć go w spójny sposób w całej UE, tak aby zapewnić bankom prowadzącym działalność międzynarodową równe warunki konkurencji, jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie nadzwyczajnych środków stabilizacyjnych dla instytucji kredytowych w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 17 grudnia 2010 r. na wniosek irlandzkiego ministerstwa finansów (CON/2010/92). Opinia jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie udzielania gwarancji rządowych bankom i innym instytucjom oraz przedłużenia państwowego programu rekapitalizacji w Szwecji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 20 grudnia 2010 r. na wniosek szwedzkiego ministerstwa finansów (CON/2010/93). Opinia jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz kompetencji legislacyjnych prezesa tego organu

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 21 grudnia 2010 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa administracji publicznej i sprawiedliwości (CON/2010/94). Opinia jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie przedłużenia udzielania przez Skarb Państwa wsparcia polskim instytucjom finansowym oraz przedłużenia stosowania wobec tych instytucji środków rekapitalizacji w powiązaniu z decyzją Komisji Europejskiej

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 21 grudnia 2010 r. na wniosek polskiego ministerstwa finansów (CON/2010/95). Opinia jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Opinia EBC w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 13 stycznia 2011 r. na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/1). Opinia zostanie wkrótce ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Statystyka

Decyzja EBC w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych

27 grudnia 2010 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję (EBC/2010/33), która określa formę oraz środki zachowania bezpieczeństwa i poufności, a także procedury dotyczące danych otrzymywanych przez EBC i krajowe banki centralne (KBC) od Komisji i danych przekazywanych przez KBC krajowym organom statystycznym. Decyzja została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Program pomocy technicznej dla banku centralnego Serbii

17 grudnia 2010 r. Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie programu pomocy technicznej Eurosystemu dla banku centralnego Serbii. Jest to dwuletni program z udziałem EBC i 21 krajowych banków centralnych ESBC, którego celem jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej banku centralnego Serbii poprzez przybliżenie go do wzorców ESBC. Szczegółowe informacje zostaną podane w serwisie internetowym EBC w późniejszym terminie.

Kwestie wewnętrzne

Zmiana organizacyjna

29 grudnia 2010 r. Rada Prezesów odnotowała przekształcenie Sekretariatu Przygotowawczego ERRS – dotychczas będącego częścią Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej – w Sekretariat ERRS, nowy pion EBC podległy Prezesowi. Przekształcenie nastąpiło z dniem 1 stycznia 2011 r.

Powołanie i mandat Komitetu ds. Stabilności Finansowej

13 stycznia 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła mandat Komitetu ds. Stabilności Finansowej (FSC), powołanego jako komitet Eurosystemu/ESBC z zadaniem wspierania Rady Prezesów w realizacji zadań EBC związanych ze stabilnością finansową (w miejsce Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, który został rozwiązany przez Radę Prezesów w związku z formalnym ustanowieniem Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego). Dzięki nowemu rozwiązaniu uniknie się dublowania obowiązków FSC i Doradczego Komitetu Technicznego ERRS. Czas obowiązywania mandatu FSC będzie taki sam, jak wszystkich pozostałych komitetów Eurosystemu/ESBC; mandat wygasa z końcem sierpnia 2013 r.

Decyzja EBC związana z wejściem banku centralnego Estonii do Eurosystemu

31 grudnia 2010 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję w sprawie opłacenia przez bank centralny Estonii kapitału, przekazania rezerwowych aktywów walutowych oraz wpłat na poczet rezerwy kapitałowej i rezerw celowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2010/34). Decyzja ta zostanie wkrótce ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Porozumienie w sprawie wierzytelności banku centralnego Estonii w związku z art. 30 ust. 3 statutu ESBC

31 grudnia 2010 r. EBC i bank centralny Estonii zawarły porozumienie w sprawie wierzytelności przyznanej bankowi centralnemu Estonii przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 2 statutu ESBC. Porozumienie to zostanie wkrótce ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Emisja banknotów i monet

Roczne sprawozdanie w sprawie wdrażania ramowych zasad powtórnego wprowadzania banknotów do obiegu

27 grudnia 2010 r. Rada Prezesów odnotowała, że w 2010 r. nastąpił dalszy postęp we wdrażaniu ramowych zasad powtórnego wprowadzania banknotów do obiegu – które z dniem 1 stycznia 2011 r. zostały zastąpione przez decyzję EBC w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2010/14) – i zdecydowała, że krajowe banki centralne będą nadal sporządzać roczne sprawozdania z postępów w celu monitorowania nowelizacji krajowych ram prawnych i ponownego wprowadzania banknotów do obiegu w państwach członkowskich.

Decyzja EBC zmieniająca decyzję EBC/2009/25 w sprawie zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r.

22 grudnia 2010 r. Rada Prezesów przyjęła decyzję zmieniającą decyzję EBC/2009/25 w sprawie zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32). Decyzja ta została ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym UE i jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Kontakt z mediami