Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2011

Obveščanje javnosti

»Sklepi Sveta ECB« v vseh uradnih jezikih EU

Svet ECB je 6. januarja 2011 sklenil, da bo od januarja 2011 njegovo mesečno sporočilo za javnost z naslovom »Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)« na spletni strani ECB in spletnih straneh nacionalnih centralnih bank ESCB na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Tržne operacije

Začasne zamenjave likvidnosti z Bank of England

ECB je 17. decembra 2010 objavila podpis sporazuma o zamenjavi likvidnosti s centralno banko Bank of England. Sporazum bo potekel konec septembra 2011. Sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Podaljšanje operacij za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

Svet ECB je po dogovoru z ameriško centralno banko in v sodelovanju s centralnimi bankami Kanade, Združenega kraljestva, Japonske in Švice sklenil, da do 1. avgusta 2011 podaljša sporazum o operacijah zamenjave likvidnosti z ameriško centralno in še naprej izvaja operacije za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih z zapadlostjo sedem dni. Sporočilo za javnost o tem sklepu je bilo 21. decembra 2010 objavljeno na spletni strani ECB.

Raziskava eurskega denarnega trga za leto 2010

Svet ECB je 20. decembra 2010 odobril objavo raziskave eurskega denarnega trga za leto 2010 ( 2010 Euro Money Market Study). Osma izdaja te publikacije temelji na anketah, ki zajemajo drugo četrtletje let 2009 in 2010, in analizira eurski denarni trg z vidika trendov v prometu in gibanj na področju povezovanja in učinkovitosti trga. Raziskava je bila skupaj s sporočilom za javnost 21. decembra 2010 objavljena na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Sklep ECB o izdaji posojil Evropske družbe za finančno stabilnost (EFSF)

Svet ECB je 20. decembra 2010 sprejel Sklep o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro (ECB/2010/31). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Odgovor ECB na javno razpravo Evropske komisije o proticikličnih kapitalskih rezervah

Svet ECB je 13. januarja 2011 odobril stališče ECB v javni razpravi Evropske komisije o proticikličnih kapitalskih rezervah. V odgovoru se ECB zavzema za to, da bi bil ta instrument zasnovan kot učinkovito orodje politik in bi se v vsej EU uporabljal na enak način, da bi se mednarodno dejavnim bankam zagotovili enaki pogoji delovanja. Odgovor je objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o stabilizaciji kreditnih institucij na Irskem v izrednih razmerah

Svet ECB je 17. decembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo irskega ministra za finance (CON/2010/92). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije ter podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo na Švedskem

Svet ECB je 20. decembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo švedskega ministrstva za finance (CON/2010/93). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o madžarskem organu za finančni nadzor in o zakonodajnih pooblastilih njegovega predsednika

Svet ECB je 21. decembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za javno upravo in pravosodje (CON/2010/94). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o podaljšanju državnih ukrepov za podporo in dokapitalizacijo poljskih finančnih institucij v skladu s sklepom Evropske komisije

Svet ECB je 21. decembra 2010 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance (CON/2010/95). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

Svet ECB je 13. januarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/1). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Statistika

Sklep ECB o posredovanju zaupnih podatkov na podlagi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene

Svet ECB je 27. decembra 2010 sprejel ta sklep (ECB/2010/33), ki določa format, varnostne ukrepe in ukrepe za varovanje zaupnosti ter postopke za ravnanje s podatki, ki jih ECB in nacionalne centralne banke prejemajo od Komisije, in podatki, ki jih nacionalne centralne banke prenašajo v statistični urad svoje države. Sklep je objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Program tehnične pomoči centralni banki Srbije

Svet ECB je 17. decembra 2010 odobril vzpostavitev programa tehnične pomoči centralni banki Srbije. Namen dvoletnega programa, v katerem sodeluje ECB in 21 nacionalnih centralnih bank ESCB, je okrepiti institucionalni okvir srbske centralne banke in ga približati ravni ESCB. Nadaljnje informacije bodo kmalu objavljene na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Organizacijska sprememba

Svet ECB se je 29. decembra 2010 seznanil s preoblikovanjem pripravljalnega sekretariata Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB), ki je dotlej deloval v okviru generalnega direktorata Finančna stabilnost, v sekretariat ESRB kot novo poslovno področje ECB, ki je podrejeno neposredno predsedniku ECB. Sprememba je v veljavo stopila 1. januarja 2011.

Ustanovitev Odbora za finančno stabilnost in njegov mandat

Svet ECB je 13. januarja 2011 odobril mandat Odbora za finančno stabilnost. Ta odbor Eurosistema/ESCB je bil ustanovljen v pomoč Svetu ECB pri izvajanju nalog ECB, povezanih z vprašanji finančne stabilnosti, in je nadomestil Odbor za bančni nadzor, ki ga je Svet razpustil potem, ko je bil uradno ustanovljen Evropski odbor za sistemska tveganja. Nova ureditev preprečuje prekrivanje pristojnosti med Odborom za finančno stabilnost in svetovalnim tehničnim odborom ESRB. Odbor bo imel mandat enake dolžine kot drugi odbori Eurosistema/ESCB in bo potekel konec avgusta 2013.

Sklep ECB o vprašanjih v zvezi v vstopom Eesti Pank v Eurosistem

Svet ECB je 31. decembra 2010 sprejel Sklep o vpisu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku centralne banke Eesti Pank v rezerve in rezervacije Evropske centralne banke (ECB/2010/34). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Sporazum o terjatvi Eesti Pank po členu 30.3 Statuta ESCB

ECB in Eesti Pank sta 31. decembra 2010 sklenila sporazum o terjatvi, ki jo je ECB v skladu s členom 30.3 Statuta ESCB priznala Eesti Pank. Sporazum bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Izdajanje bankovcev in kovancev

Letno poročilo o izvajanju okvira za recikliranje bankovcev

Svet ECB je 27. decembra ugotovil, da je bil v letu 2010 dosežen nadaljnji napredek pri izvajanju okvira za recikliranje bankovcev, ki je 1. januarja 2011 nadomestil Sklep ECB o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14). Svet je sklenil, da bodo nacionalne centralne banke tudi v prihodnje pripravljale letna poročila o napredku, da bi spremljali spremembe nacionalnih pravnih okvirov in ponovno dajanje bankovcev v obtok v državah euroobmočja.

Sklep ECB o spremembi Sklepa ECB/2009/25 o količini izdanih kovancev v letu 2010

Svet ECB je 22. decembra sprejel Sklep o spremembah Sklepa ECB/2009/25 o odobritvi količine izdanih kovancev v letu 2010 (ECB/2010/32). Sklep je objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Stiki za medije