Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. sausio mėn.

Informacija visuomenei

„ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai“ verčiami į visas oficialiąsias ES kalbas

2011 m. sausio 6 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2011 m. sausio mėn. jos kas mėnesį skelbiama informacija „ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)“ bus teikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis ECB ir ECBS priklausančių nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse.

Rinkos operacijos

Laikina apsikeitimo likvidumu su Anglijos banku linija

2010 m. gruodžio 17 d. ECB paskelbė, kad pasirašytas susitarimas su Anglijos banku dėl apsikeitimo likvidumu linijos. Ji nustos galioti 2011 m. rugsėjo pabaigoje. Pranešimas spaudai apie tai skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Pratęstas likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais terminas

Valdančioji taryba, susitarusi su Federaline rezervų sistema ir suderinusi su Kanados banku, Anglijos banku, Japonijos banku ir Šveicarijos nacionaliniu banku, nusprendė pratęsti susitarimo su Federaline rezervų sistema dėl apsikeitimo likvidumu operacijų galiojimą iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. ir toliau vykdyti septynių dienų trukmės likvidumo didinimo operacijas JAV doleriais. 2010 m. gruodžio 21 d. ECB interneto svetainėje paskelbtas pranešimas spaudai apie šį sprendimą.

2010 Euro Money Market Study (Euro pinigų rinkos studija, 2010 m.)

2010 m. gruodžio 20 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti 2010 Euro Money Market Study (Euro pinigų rinkos studiją, 2010 m.). Šis aštuntasis leidimas parengtas remiantis 2009 m. ir 2010 m. antruosius ketvirčius apimančiais tyrimais. Jame nagrinėjami tokie klausimai, kaip euro pinigų rinkos apyvartos tendencijos, integracija ir efektyvumas. Studija paskelbta ECB interneto svetainėje 2010 m. gruodžio 21 d. kartu su pranešimu spaudai.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

ECB sprendimas dėl EFSF paskolų administravimo

2010 m. gruodžio 20 d. ECB priėmė sprendimą dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo (ECB/2010/31). Sprendimas bus netrukus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

ECB atsakymas į Europos Komisijos konsultaciją dėl anticiklinio kapitalo rezervo

2011 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB poziciją Europos Komisijos viešoje konsultacijoje dėl anticiklinio kapitalo rezervo. ECB atsakymas, kuriuo raginama sukurti šią priemonę ir taikyti ją vienodai visoje ES kaip veiksmingą politinę priemonę siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas tarptautiniu mastu veikiantiems bankams, skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Airijos kredito įstaigų kritinės padėties stabilizavimo

2010 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Airijos finansų ministro prašymu (CON/2010/92). Nuomonė skelbiama ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl vyriausybės garantijų išplėtimo bankams ir kitoms įstaigoms ir valstybės kapitalo restruktūrizavimo schemos pratęsimo Švedijoje

2010 m. gruodžio 20 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Švedijos finansų ministerijos prašymu (CON/2010/93). Nuomonė skelbiama ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl Vengrijos finansinės priežiūros institucijos ir jos pirmininko teisėkūros įgaliojimų

2010 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Vengrijos viešojo administravimo ir teisingumo ministerijos prašymu (CON/2010/94). Nuomonė skelbiama ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl valstybės biudžeto paramos ir rekapitalizavimo priemonių išplėtimo Lenkijos finansinėms institucijoms atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą

2010 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministro prašymu (CON/2010/95). Nuomonė skelbiama ECB interneto svetainėje.

ECB nuomonė dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

2011 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/1). Sprendimas bus netrukus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Statistika

ECB sprendimas dėl konfidencialių duomenų perdavimo pagal bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais

2010 m. gruodžio 27 d. Valdančioji taryba priėmė šį sprendimą (ECB/2010/33), kuriuo nustatomas duomenų, kuriuos ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gauna iš Komisijos ir duomenų, kuriuos nacionaliniai centriniai bankai siunčia nacionalinėms statistikos institucijoms, formatas, apsaugos ir konfidencialumo priemonės bei su duomenimis susijusios procedūros. Sprendimas paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Techninės pagalbos Serbijos nacionaliniam bankui programa

2010 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą parengti Eurosistemos techninės pagalbos Serbijos nacionaliniam bankui programą. Ši dvejų metų programa, apimanti ECB ir 21 iš ECBS priklausančių centrinių bankų, bus skirta Serbijos nacionalinio banko instituciniams gebėjimams stiprinti, pastarajam ruošiantis atitikti ECBS standartus.

ECB interneto svetainėje vėliau apie tai bus paskelbta daugiau informacijos.

Bendrasis valdymas

Organizaciniai pasikeitimai

2010 m. gruodžio 29 d. Valdančioji taryba atkreipė dėmesį į ESRV parengiamojo sekretoriato (iki tol priklausiusio Finansinio stabilumo generaliniam direktoratui) reorganizavimą į ESRV sekretoriatą – naują ECB veiklos padalinį, atskaitingą pirmininkui. Šis pasikeitimas įvyko 2011 m. sausio 1 d.

Finansinio stabilumo komiteto įsteigimas ir įgaliojimai

2011 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba patvirtino Finansinio stabilumo komiteto (FSK) įgaliojimus. FSK – tai Eurosistemos (ECBS) komitetas, įkurtas padėti Valdančiajai tarybai įgyvendinti su finansiniu stabilumu susijusius ECB uždavinius. Jis pakeičia Bankų priežiūros komitetą, kurį Valdančioji taryba panaikino atsižvelgdama į Europos sisteminės rizikos valdybos steigimą. Taip bus išvengta FSK ir ESRV patariamojo techninio komiteto pareigų dubliavimosi. Įgaliojimai FSK suteikti tokiam pačiam laikui kaip ir visiems kitiems Eurosistemos (ECBS) komitetams – iki 2013 m. rugpjūčio pabaigos.

ECB sprendimas dėl klausimų, susijusių su Eesti Pank prisijungimu prie Eurosistemos

2010 m. gruodžio 31 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl Eesti Pank atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į Europos Centrinio Banko atsargas ir atidėjinius (ECB/2010/34). Sprendimas bus netrukus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Susitarimas dėl Eesti Pank reikalavimo pagal ECBS statuto 30 straipsnio 3 dalį

2010 m. gruodžio 31 d. ECB ir Eesti Pank sudarė susitarimą dėl Europos Centrinio Banko kredituojamo Eesti Pank reikalavimo pagal ECBS statuto 30 straipsnio 3 dalį. Susitarimas bus netrukus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Banknotų ir monetų išleidimas

Pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą sistemos taikymo metinė ataskaita

2010 m. gruodžio 27 d. Valdančioji taryba pažymėjo, kad 2010 m. taikant pakartotinio banknotų išleidimo į apyvartą sistemą buvo padaryta pažanga (2011 m. sausio 1 d. sistema pakeista ECB sprendimu dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (Sprendimas ECB/2010/14)) ir nusprendė, kad nacionaliniai centriniai bankai ir toliau ruoš metines pažangos ataskaitas nacionalinės teisės sistemų pakeitimams ir pakartotiniam išleidimui į apyvartą valstybėse narėse stebėti.

ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2009/25 dėl monetų emisijos apimties 2010 metais patvirtinimo

2010 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2009/25 dėl monetų emisijos apimties 2010 metais patvirtinimo (ECB/2010/32). Sprendimas paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai