Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Januari 2011

Externe communicatie

Vertaling van de “Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB” in alle officiële talen van de EU

Op 6 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur besloten dat vanaf januari 2011 zijn maandelijkse mededeling “Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)” beschikbaar zal worden gesteld op de websites van de ECB en de nationale centrale banken van het ESCB in alle officiële talen van de EU.

Markttransacties

Tijdelijke liquiditeitsswapfaciliteit met de Bank of England

Op 17 december 2010 heeft de Raad van Bestuur bekendgemaakt een swapfaciliteitsovereenkomst met de Bank of England te hebben gesloten. Deze overeenkomst loopt tot eind september 2011. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Verlenging van de in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

In overeenstemming met het Federal Reserve System en in coördinatie met de Bank of Canada, de Bank of England, de Bank of Japan en de Zwitserse Nationale Bank heeft de Raad van Bestuur besloten zijn liquiditeitsswapregelingen met het Federal Reserve System tot 1 augustus 2011 te verlengen en door te gaan met het uitvoeren van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties met een looptijd van zeven dagen. Een persbericht waarin dit besluit wordt bekendgemaakt is op 21 december 2010 gepubliceerd op de website van de ECB.

Euro Money Market Study voor 2010

Op 20 december 2010 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de 2010 Euro Money Market Study. Deze achtste editie is gebaseerd op enquêtes over het tweede kwartaal van 2009 en 2010 en analyseert de eurogeldmarkt in termen van trends in omzet en ontwikkelingen ten aanzien van integratie en efficiëntie. De studie is op 21 december 2010 samen met een persbericht erover gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

ECB-Besluit betreffende de administratie van EFSF-leningen

Op 20 december 2010 heeft de ECB haar goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de leningen van de European Financial Stability Facility aan lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2010/31). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Reactie van de ECB op de raadpleging van de Europese Commissie over de anticyclische kapitaalbuffer

Op 13 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het door de ECB ingenomen standpunt ten aanzien van de raadpleging van de Europese Commissie over de anticyclische kapitaalbuffer. De reactie van de ECB, waarin ertoe wordt opgeroepen dit instrument op te zetten als een doelmatig beleidsinstrument en in de gehele EU op consistente wijze in te voeren om een “level playing field” te waarborgen voor internationaal actieve banken, is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake noodstabilisatie van kredietinstellingen in Ierland

Op 17 december 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/92). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de verlenging van overheidsgaranties aan banken en andere instellingen en de verlenging van de herkapitalisatieregeling in Zweden

Op 20 december 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Zweedse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/93). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de Hongaarse financiële toezichthouder en inzake de wetgevende bevoegdheden van zijn voorzitter

Op 21 december 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie van Openbaar Bestuur en Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/94). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de verlenging van overheidssteun en herkapitalisatiemaatregelen voor Poolse financiële instellingen onder voorbehoud van een besluit van de Europese Commissie

Op 21 december 2010 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2010/95). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

Op 13 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/1). Het Advies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Statistieken

ECB-Besluit inzake de toezending van vertrouwelijke gegevens in het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden

Op 27 december 2010 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan dit Besluit (ECB/2010/33), waarin een definitie wordt gegeven van het formaat en de veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen, alsook van de procedures betreffende de gegevens die de ECB en de nationale centrale banken van de Commissie ontvangen en de gegevens die door de nationale centrale banken worden toegezonden aan de nationale statistische instellingen. Het Besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Programma voor technische assistentie aan de Nationale Bank van Servië

Op 17 december 2010 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming voor het opzetten van een Eurosysteem-programma voor technische assistentie aan de Nationale Bank van Servië. Dit programma, dat twee jaar zal duren en waarbij de ECB en 21 van de nationale centrale banken van het ESCB betrokken zijn, beoogt het institutionele vermogen van de Nationale Bank van Servië te versterken en het dichter bij de benchmarks van het ESCB te brengen. Meer informatie zal te zijner tijd worden verschaft op de website van de ECB.

Corporate governance

Organisatorische verandering

Op 29 december 2010 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van de omvorming van het ESRB Preparatory Secretariat – tot dan onderdeel van het Directoraat-Generaal Financiële Stabiliteit – tot het ESRB Secretariat, een nieuwe ECB-bedrijfseenheid die aan de President rapporteert. Deze omvorming is op 1 januari 2011 van kracht geworden.

Oprichting en mandaat van het Comité voor Financiële Stabiliteit

Op 13 januari 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het mandaat van het Comité voor Financiële Stabiliteit, het Comité van het Eurosysteem/ESCB dat is opgericht om de Raad van Bestuur assistentie te verlenen bij de vervulling van de taken van de ECB op het vlak van financiële stabiliteit (en dat in de plaats komt van het Comité voor Bankentoezicht, dat met het oog op de formele oprichting van het Europese Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) door de Raad van Bestuur is opgeheven). Deze nieuwe regeling zal voorkomen dat de verantwoordelijkheden van het Comité voor Financiële Stabiliteit overlappen met die van het Technisch Adviescomité van het ESRB. Het mandaat van het Comité voor Financiële Stabiliteit is van even lange duur als dat van alle andere Comités van het Eurosysteem/ESCB en loopt derhalve eind augustus 2013 af.

ECB-Besluit inzake aangelegenheden in verband met de toetreding van Eesti Pank tot het Eurosysteem

Op 31 december 2010 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door Eesti Pank (ECB/2010/34). Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Overeenkomst betreffende de vordering van Eesti Pank uit hoofde van Artikel 30.3 van de Statuten van het ESCB

Op 31 december 2010 hebben de ECB en Eesti Pank een Overeenkomst gesloten betreffende de aan Eesti Pank door de Europese Centrale Bank uit hoofde van Artikel 30.3 van de ESCB-statuten toegekende vordering. De Overeenkomst zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Uitgifte van bankbiljetten en munten

Jaarverslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Kader voor het recirculeren van bankbiljetten

Op 27 december 2010 heeft de Raad van Bestuur opgemerkt dat in 2010 verdere vooruitgang is geboekt met de tenuitvoerlegging van het Kader voor het recirculeren van bankbiljetten (dat op 1 januari 2011 is vervangen door een ECB-Besluit inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14)) en heeft de Raad besloten dat de nationale centrale banken zullen doorgaan met het opstellen van jaarlijkse voortgangsverslagen om veranderingen in nationale juridische kaders en de recirculatie in de lidstaten te volgen.

ECB-Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2009/25 betreffende de omvang van de muntuitgifte voor 2010

Op 22 december 2010 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit tot wijziging van Besluit ECB/2009/25 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2010 (ECB/2010/32). Het Besluit is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media