Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2011

Ekstern kommunikation

"Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd" oversættes til alle officielle EU-sprog

Den 6. januar 2011 besluttede Styrelsesrådet, at den månedlige kommunikation "Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)" fra og med januar 2011 gøres tilgængelig på alle EU's officielle sprog på ECB's og de nationale centralbanker i ESCB's websteder.

Markedsoperationer

Midlertidig likviditetsskabende swapaftale med Bank of England

Den 17. december 2010 meddelte ECB, at der var indgået en aftale om en swapfacilitet med Bank of England. Aftalen udløber ved udgangen af september 2011. Pressemeddelelsen, der blev udsendt i denne forbindelse, findes på ECB's websted.

Forlængelse af de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Efter aftale med Federal Reserve, og i samråd med Bank of Canada, Bank of England og Schweizerische Nationalbank, har Styrelsesrådet besluttet at forlænge de likviditetsskabende swapaftaler med Federal Reserve til 1. august 2011 samt fortsat at udføre likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage. En pressemeddelelse om denne beslutning blev offentliggjort på ECB's websted den 21. december 2010.

2010 Euro Money Market Study

Den 20. december 2010 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af 2010 Euro Money Market Study. Denne ottende udgave er baseret på undersøgelser, der dækker 2. kvartal af 2009 og 2010, og den indeholder en analyse af europengemarkedet, nærmere bestemt omsætningsudviklingen og den udvikling, der er sket med hensyn til integration og effektivitet. Undersøgelsen blev offentliggjort på ECB's websted den 21. december 2010 sammen med en pressemeddelelse.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

ECB-afgørelse vedrørende forvaltningen af EFSF-lån

Den 20. december 2010 vedtog ECB en afgørelse om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (ECB/2010/31). Afgørelsen offentliggøres inden længe i EU-Tidende og på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB's svar på Europa-Kommissionens høring om den modcykliske kapitalbuffer

Den 13. januar godkendte Styrelsesrådet ECB’s høringssvar på Kommissionens offentlige høring om den modcykliske kapitalbuffer. Svaret, som findes på ECB's websted, indeholder krav om, at dette instrument udformes, så det bliver et effektivt policy-værktøj, og at det implementeres konsekvent i hele EU med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår for banker, der opererer internationalt.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om stabilisering af kreditinstitutter i Irland i krise

Den 17. december 2010 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den irske finansminister (CON/2010/92). Udtalelsen findes på ECB's websted.

ECB's udtalelse om udvidelse af statsgarantierne for banker og andre institutioner og om forlængelse af den statslige rekapitaliseringsordning i Sverige

Den 20. december 2010 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det svenske finansministerium (CON/2010/93). Udtalelsen findes på ECB's websted.

ECB's udtalelse om det ungarske finanstilsyn og formandens lovgivningsmæssige beføjelser

Den 21. december 2010 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det ungarske justitsministerium og ministerium for offentlig forvaltning (CON/2010/94). Udtalelsen findes på ECB's websted.

ECB's udtalelse om udvidelse af statslige støtte- og rekapitaliseringsforanstaltninger vedrørende polske finansielle institutioner betinget af Kommissionens godkendelse

Den 21. december 2010 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den polske finansminister (CON/2010/95). Udtalelsen findes på ECB's websted.

ECB's udtalelse om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

Den 13. januar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af EU-Rådet (CON/2011/1). Udtalelsen offentliggøres inden længe i EU-Tidende og på ECB's websted.

Statistik

ECB's afgørelse om overførsel af fortrolige data i henhold til den fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål

Den 27. december 2010 vedtog Styrelsesrådet denne afgørelse (ECB/2010/33), som fastlægger formatet, sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltningerne og procedurerne for de data, som ECB og de nationale centralbanker modtager fra Kommissionen og for de data, som de nationale centralbanker fremsender til de nationale statistiske institutter. Afgørelsen er offentliggjort i EU-Tidende og på ECB's websted.

Internationalt og europæisk samarbejde

Teknisk bistandsprogram for National Bank of Serbia

Den 17. december 2010 vedtog Styrelsesrådet fastlæggelsen af Eurosystemets tekniske bistandsprogram for National Bank of Serbia. Det toårige program, som involverer ECB og 21 af ESCB's nationale centralbanker, har til formål at styrke National Bank of Serbias institutionelle kapacitet og medvirke til, at banken nærmer sig ESCB's benchmarks. Nærmere oplysninger vil blive gjort tilgængelige på ECB’s websted på et senere tidspunkt.

Corporate governance

Organisatorisk ændring

Den 29. december 2010 tog Styrelsesrådet til efterretning, at ESRB Preparatory Secretariat, som hidtil havde været en del af Generaldirektoratet Finansiel Stabilitet og havde til opgave at forberede ESRB's arbejde, med virkning fra 1. januar 2011 blev omdannet til ESRB's sekretariat, et nyt forretningsområde i ECB, som rapporterer til formanden.

Oprettelse af Komitéen for Finansiel Stabilitet (FSC) og komitéens mandat

Den 13. januar 2011 godkendte Styrelsesrådet FSC's mandat. FSC er en Eurosystem-/ESCB-komité, og den skal bistå Styrelsesrådet i udførelsen af ECB's opgaver vedrørende finansiel stabilitet. FSC erstatter Banktilsynskomitéen, der blev opløst af Styrelsesrådet, efter at Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici formelt var oprettet. Den nye ordning forhindrer en overlapning af FSC's og ESRB's Rådgivende Tekniske Udvalgs ansvarsområder. FSC's mandat bliver af samme varighed som alle de øvrige Eurosystem-/ESCB-komitéers mandat og udløber ved udgangen af august 2013.

ECB's afgørelse om de nærmere vilkår for Eesti Panks indtræden i Eurosystemet

Den 31. december 2010 traf Styrelsesrådet en afgørelse om Eesti Panks indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til Den Europæiske Centralbanks reserver og hensættelser (ECB/2010/34). Aftalen offentliggøres inden længe i EU-Tidende og på ECB's websted.

Aftale om Eesti Panks fordring i henhold til ESCB-statuttens artikel 30.3

Den 31. december 2010 indgik ECB og Eesti Pank en aftale om den fordring, hvormed Den Europæiske Centralbank har krediteret Eesti Pank i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. Afgørelsen offentliggøres inden længe i EU-Tidende og på ECB's websted.

Udstedelse af sedler og mønter

Den årlige rapport om implementeringen af referencerammen for recirkulering af eurosedler

Den 27. december 2010 kunne Styrelsesrådet fastslå, at der i 2010 var sket yderligere fremskridt i implementeringen af referencerammen for recirkulering af eurosedler. For at gøre det muligt at følge ændringer i de nationale retsgrundlag og medlemslandenes recirkulering af eurosedler, besluttede Styrelsesrådet, at de nationale centralbanker også fremover skal udarbejde årlige statusrapporter. Referencerammen blev den 1. januar 2011 erstattet af ECB's afgørelse om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler (ECB/2010/14).

ECB's afgørelse om ændring af afgørelse ECB/2009/25 om omfanget af møntudstedelse i 2010

Styrelsesrådet vedtog den 22. december 2010 en afgørelse om ændring af afgørelse ECB/2009/25 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2010 (ECB/2010/32). Afgørelsen er offentliggjort i EU-Tidende og på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser