Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2011

Extern kommunikation

ECB-rådets beslut översätts till alla officiella EU-språk

Den 6 januari 2011 beslutade ECB-rådet att ”ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)” fr.o.m. den 11 januari 2011 ska offentliggöras på webbplatserna för ECB och de nationella centralbankerna inom ECBS på alla officiella EU-språk.

Marknadsoperationer

Temporära swappavtal med Bank of England

Den 17 december 2010 meddelade ECB att ett swappavtal med Bank of England undertecknats. Avtalet löper ut i slutet av september 2011. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Förlängning av likvidiserande transaktioner i USD

I överenskommelse med Federal Reserve System, och i samordning med Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan och Swiss National Bank, har ECB-rådet beslutat att förlänga sina likvidiserande swappavtal med Federal Reserve System fram till den 1 augusti 2011 och fortsätta med att genomföra likvidiserande transaktioner för US-dollarn med en löptid på sju dagar. Ett pressmeddelande om detta beslut publicerades på ECB:s webbplats den 21 december 2010.

Euro Money Market Study 2010

Den 20 december 2010 godkände ECB-rådet publiceringen av Euro Money Market Study 2010 (undersökning av penningmarknaden i euro). Denna åttonde upplaga är baserad på enkäter som täcker andra kvartalen av 2009 och 2010 och analyserar penningmarknaden i euro vad gäller trender för omsättning och utvecklingen av integrering och effektivitet. Undersökningen och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 21 december 2010.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

ECB-beslut om administreringen av EFSF-lån

Den 20 december 2010 antog ECB ett beslut om kontoföring och hantering av betalningar i samband med EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2010/31). Beslutet publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

ECB:s svar på Europeiska kommissionens samrådsförfarande om den anticykliska kapitalbufferten

Den 13 januari 2011 godkände ECB-rådet den ståndpunkt ECB antog vid Europeiska kommissionens offentliga samråd om den anticykliska kapitalbufferten. ECB:s svar, en uppmaning om att detta instrument ska utformas som ett effektivt policyverktyg och att det bör implementeras på ett konsekvent sätt i hela EU för att säkerställa lika konkurrensvillkor för internationellt aktiva banker, finns tillgängligt på ECB:s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om brådskande stabilisering av kreditinstitut i Irland

Den 17 december 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Irlands finansminister (CON/2010/92). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om en förlängning av de statliga garantierna till banker m.fl. och en förlängning av de statliga kapitaltillskotten till solventa banker i Sverige

Den 20 december 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det svenska finansdepartementet (CON/2010/93). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om den ungerska tillsynsmyndigheten och dess ordförandes lagstiftningsbehörighet

Den 21 december 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det ungerska ministeriet för offentlig administration och rättsliga frågor (CON/2010/94). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om en förlängning av statliga stödåtgärder och rekapitaliseringsåtgärder till förmån för finansinstitut i Polen, om inte annat följer av EU-kommissionens beslut

Den 21 december 2010 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansminister (CON/2010/95). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om OTC-derivat, centrala motparter och förvaringsinstitut

Den 13 januari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/1). Yttrandet publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Statistik

ECB-beslut om överföring av konfidentiella uppgifter enligt den gemensamma ramen för företagsregister för statistiska ändamål

Den 27 december 2010 antog ECB-rådet detta beslut (ECB/2010/33), som fastställer format, åtgärder för säkerhet och konfidentialitet, såväl som förfaranden för de uppgifter som ECB och nationella centralbanker får från kommissionen och de uppgifter som de nationella centralbankerna sänder till de nationella statistikinstituten. Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Tekniskt biståndsprogram för den serbiska nationalbanken

Den 17 december 2010 godkände ECB-rådet inrättandet av Eurosystemets tekniska biståndsprogram för den serbiska nationalbanken. Det tvååriga programmet, som involverar ECB och 21 av ECBS nationella centralbanker, syftar till att stärka den serbiska nationalbankens institutionella kapacitet, och föra den närmare ECBS riktvärden. Mer information kommer att lämnas på ECB:s webbplats vid ett senare tillfälle.

Organisationsstyrning

Organisationsförändring

Den 29 december 2010 noterade ECB-rådet omvandlingen av ESRB:s förberedande sekretariat, som fram till dess varit en del av generaldirektoratet för finansiell stabilitet och tillsyn, till ESRB:s sekretariat. Det blir nu ett nytt ECB-affärsområde och rapporterar till ECB:s ordföranden. Det trädde i kraft den 1 januari 2011.

Upprättande av och uppdrag för kommittén för finansiell stabilitet

Den 13 januari 2011 godkände ECB-rådet mandatet för kommittén för finansiell stabilitet (FSC), en Eurosystems/ECBS-kommitté inrättad för att bistå ECB-rådet med ECB:s arbete med finansiell stabilitet. Kommittén ersätter banktillsynskommittén (BSC), som upplöstes av ECB-rådet som en följd av det formella inrättandet av Europeiska systemrisknämnden (ESRB). Genom denna nya ordning undviks överlappningar mellan ansvarsområdena för FSC och ESRB:s rådgivande tekniska kommitté. FSC:s mandat kommer att vara lika långt som övriga Eurosystems/ECBS-kommittéer, och löper ut i slutet av augusti 2013.

ECB-beslut om frågor avseende Eesti Panks inträde i Eurosystemet

Den 31 december 2010 antog ECB-rådet ett beslut om Eesti Panks inbetalning av kapital, dess överföring av utländska reservtillgångar och bidrag till Europeiska centralbankens reserver och avsättningar (ECB/2010/34). Beslutet publiceras inom kort i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Avtal om Eesti Panks fordran i enlighet med artikel 30.3 i ECBS-stadgan

Den 31 december 2010 undertecknade ECB och Eesti Pank ett avtal om den fordran med vilken ECB ska kreditera Eesti Pank enligt artikel 30.3 i ECBS-stadgan. Avtalet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Utgivning av sedlar och mynt

Årlig lägesrapport om implementeringen av ramverket för återcirkulering av sedlar

Den 27 december 2010 noterade ECB-rådet att implementeringen av ramverket för återcirkulering av sedlar gjort ytterligare framsteg, och beslutade att de nationella centralbankerna ska fortsätta med att utarbeta årliga lägesrapporter om ändringar av de nationella regelverken och återcirkulering i medlemsstaterna. Ramverket ersattes den 1 januari 2011 av ett ECB-beslut om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2010/14).

ECB-beslut om ändring av beslut ECB/2009/25 om mängden mynt som ska ges ut 2010

Den 22 december 2010 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut ECB/2009/25 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010 (ECB/2010/32). Beslutet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Kontakt för media