Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2011

Comunicare externă

„Deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE” traduse în toate limbile oficiale ale UE

La data de 6 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a decis că, începând cu luna ianuarie 2011, comunicatul lunar „Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)” va fi publicat pe website-ul BCE şi pe website-urile băncilor centrale naţionale din cadrul SEBC în toate limbile oficiale ale UE.

Operaţiuni de piaţă

Facilitatea temporară de swap valutar, destinată furnizării de lichiditate, cu Bank of England

La data de 17 decembrie 2010, BCE a anunţat semnarea unui acord privind o facilitate de swap valutar cu Bank of England. Termenul de expirare a acestuia este sfârşitul lunii septembrie 2011. Un comunicat de presă este disponibil pe website-ul BCE.

Prelungirea operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD

De comun acord cu Rezervele Federale ale SUA şi în coordonare cu Bank of Canada, Bank of England, Banca Japoniei şi Banca Naţională a Elveţiei, Consiliul guvernatorilor a decis să prelungească până la 1 august 2011 acordurile de swap valutar destinate furnizării de lichiditate încheiate cu Rezervele Federale şi să continue derularea operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD cu scadenţa la 7 zile. Un comunicat de presă prin care este anunţată această decizie a fost publicat pe website-ul BCE la data de 21 decembrie 2010.

„2010 Euro Money Market Study”

La data de 20 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea raportului „2010 Euro Money Market Study”. Ediţia a VIII-a a acestuia se bazează pe studii care se referă la trimestrul al doilea al anilor 2009 şi 2010 şi analizează piaţa monetară a zonei euro din perspectiva trendurilor consemnate de volumul tranzacţiilor şi a evoluţiilor acesteia în materie de integrare şi eficienţă. Studiul a fost publicat pe website-ul BCE la data de 21 decembrie 2010, împreună cu un comunicat de presă.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Decizia BCE privind administrarea împrumuturilor acordate de EFSF

La data de 20 decembrie 2010, BCE a adoptat o decizie privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2010/31). Decizia va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Răspunsul BCE la consultarea Comisiei Europene privind rezervele-tampon de capital cu caracter anticiclic

La data de 13 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat poziţia adoptată de BCE în consultarea publică iniţiată de Comisia Europeană cu privire la rezervele-tampon de capital cu caracter anticiclic. Răspunsul BCE, prin care se solicită ca aceste rezerve cu rol de tampon să fie concepute ca un instrument eficient de politică macroprudenţială, care să fie implementat în mod consecvent la nivelul întregii UE pentru a asigura condiţii echitabile băncilor active la nivel internaţional, este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la stabilizarea de urgenţă a instituţiilor de credit în Irlanda

La data de 17 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Irlanda (CON/2010/92). Avizul este disponibil pe website-ul BCE.

Avizul BCE cu privire la extinderea garanţiilor guvernamentale acordate la bănci şi alte instituţii şi prelungirea programului de recapitalizare de către stat în Suedia

La data de 20 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Suedia (CON/2010/93). Avizul este disponibil pe website-ul BCE.

Avizul BCE cu privire la Autoritatea maghiară de supraveghere financiară şi competenţa de legiferare a Preşedintelui acesteia

La data de 21 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Administraţiei Publice şi Justiţiei din Ungaria (CON/2010/94). Avizul este disponibil pe website-ul BCE.

Avizul BCE cu privire la extinderea sprijinului acordat de Trezoreria Statului şi la măsurile de recapitalizare a instituţiilor financiare poloneze ce fac obiectul unei decizii a Comisiei Europene

La data de 21 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia (CON/2010/95). Avizul este disponibil pe website-ul BCE.

Avizul BCE cu privire la instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii

La data de 13 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/1). Avizul va fi publicat în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Statistică

Decizia BCE privind transmiterea datelor confidenţiale în temeiul cadrului comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor

La data de 27 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat această decizie (BCE/2010/33), care defineşte formatul, măsurile de securitate şi de asigurare a confidenţialităţii, precum şi procedurile aplicabile în cazul datelor pe care BCE şi băncile centrale naţionale (BCN) le primesc de la Comisie şi al datelor transmise de BCN institutelor naţionale de statistică. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website-ul BCE.

Cooperare la nivel internaţional şi european

Programul de asistenţă tehnică pentru Banca Naţională a Serbiei

La data de 17 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a autorizat introducerea unui program de asistenţă tehnică acordată de Eurosistem Băncii Naţionale a Serbiei. Obiectivul acestui program cu o durată de doi ani, care implică BCE şi 21 de bănci centrale naţionale din cadrul SEBC, va fi consolidarea capacităţii instituţionale a Băncii Naţionale a Serbiei în vederea convergenţei către valorile de referinţă ale SEBC. Mai multe informaţii vor fi oferite pe website-ul BCE la timpul potrivit.

Guvernanţa corporativă

Modificare organizatorică

La data de 29 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a luat notă de transformarea Secretariatului pregătitor al CERS – până la acea dată parte componentă a Direcţiei Generale Stabilitate Financiară – în Secretariatul CERS, un nou domeniu de activitate al BCE, subordonat preşedintelui. Această modificare a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Înfiinţarea şi mandatul Comitetului pentru stabilitate financiară

La data de 13 ianuarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat mandatul Comitetului pentru stabilitate financiară (CSF), comitetul Eurosistemului/SEBC înfiinţat pentru a asista Consiliul guvernatorilor în îndeplinirea atribuţiilor BCE în domeniul stabilităţii financiare (care înlocuieşte Comitetul de supraveghere bancară, dizolvat de Consiliul guvernatorilor în contextul înfiinţării oficiale a Comitetului european pentru risc sistemic). Acest nou mecanism va evita orice suprapunere între responsabilităţile CSF şi cele ale Comitetului consultativ tehnic al CERS. Mandatul CSF va avea o durată identică cu cele ale tuturor celorlalte comitete ale Eurosistemului/SEBC şi va expira la sfârşitul lunii august 2013.

Decizia BCE privind unele aspecte legate de aderarea Eesti Pank la Eurosistem

La data de 31 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat o decizie privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene de către Eesti Pank (BCE/2010/34). Decizia va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Acordul privind creanţa primită de Eesti Pank de la Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC

La data de 31 decembrie 2010, BCE şi Eesti Pank au încheiat un acord privind creanţa creditată Eesti Pank de Banca Centrală Europeană în conformitate cu articolul 30.3 din Statutul SEBC. Acordul va fi publicat în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Emisiunea de bancnote şi monede

Raportul anual privind implementarea Cadrului de reciclare a bancnotelor

La data de 27 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că în anul 2010 au fost înregistrate noi progrese în ceea ce priveşte implementarea Cadrului de reciclare a bancnotelor, care a fost înlocuit la 1 ianuarie 2011 de Decizia BCE privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (BCE/2010/14), şi a decis că băncile centrale naţionale vor continua să elaboreze rapoarte intermediare anuale pentru a monitoriza modificările aduse cadrelor juridice naţionale şi repunerii în circulaţie a bancnotelor euro în statele membre.

Decizia BCE de modificare a Deciziei BCE/2009/25 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010

La data de 22 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a adoptat o decizie de modificare a Deciziei BCE/2009/25 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010 (BCE/2010/32). Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website-ul BCE.

Contacte media