Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

16 февруари 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 649 116 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 500 397 802
  2.1 Вземания от МВФ 229 901 27
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 270 496 775
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 485 −247
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 429 400
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 429 400
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 401 254 −399
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 310 −430
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 396 914 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 31 31
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 20 438 −582
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 848 669 −17 519
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 646 704 −17 229
  7.2 Други ценни книжа 201 965 −290
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 853 0
9 Други активи 372 042 −1 187
Общо активи 6 842 684 −18 732
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 543 280 −1 051
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 640 208 −15 653
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 153 948 106
  2.2 Депозитно улеснение 3 486 233 −15 759
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 32 022 −1 670
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 264 288 6 656
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 187 372 4 646
  5.2 Други задължения 76 917 2 011
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 187 011 −2 892
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 539 −104
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 912 581
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 912 581
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 177 116 0
10 Други задължения 235 801 7 842
11 Сметки за преоценка 634 895 0
12 Капитал и резерви 107 612 −12 441
Общо пасиви 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024