Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

16 Φεβρουαρίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 649.116 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 500.397 802
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.901 27
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 270.496 775
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.485 −247
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.429 400
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.429 400
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 401.254 −399
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 4.310 −430
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 396.914 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 31 31
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 20.438 −582
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.848.669 −17.519
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.646.704 −17.229
  7.2 Λοιποί τίτλοι 201.965 −290
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.853 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 372.042 −1.187
Σύνολο ενεργητικού 6.842.684 −18.732
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.543.280 −1.051
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.640.208 −15.653
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 153.948 106
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.486.233 −15.759
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.022 −1.670
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 264.288 6.656
  5.1 Γενική κυβέρνηση 187.372 4.646
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 76.917 2.011
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 187.011 −2.892
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 17.539 −104
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.912 581
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.912 581
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 177.116 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 235.801 7.842
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 634.895 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.612 −12.441
Σύνολο παθητικού 6.842.684 −18.732
Annexes
20 February 2024