Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

16.02.2024.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 649 116 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 500 397 802
  2.1 SVF debitoru parādi 229 901 27
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 270 496 775
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 485 −247
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 429 400
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 429 400
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 401 254 −399
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 310 −430
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 396 914 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 31 31
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 20 438 −582
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 848 669 −17 519
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 646 704 −17 229
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 965 −290
8 Valdības parāds euro 20 853 0
9 Pārējie aktīvi 372 042 −1 187
Kopā aktīvi 6 842 684 −18 732
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 543 280 −1 051
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 640 208 −15 653
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 153 948 106
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 486 233 −15 759
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 022 −1 670
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 264 288 6 656
  5.1 Saistības pret valdību 187 372 4 646
  5.2 Pārējās saistības 76 917 2 011
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 187 011 −2 892
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 17 539 −104
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 912 581
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 912 581
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 177 116 0
10 Pārējās saistības 235 801 7 842
11 Pārvērtēšanas konti 634 895 0
12 Kapitāls un rezerves 107 612 −12 441
Kopā pasīvi 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024