Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

16 februari 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 649.116 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 500.397 802
  2.1 Fordringar på IMF 229.901 27
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 270.496 775
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.485 −247
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.429 400
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.429 400
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 401.254 −399
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.310 −430
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 396.914 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 31 31
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 20.438 −582
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.848.669 −17.519
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.646.704 −17.229
  7.2 Övriga värdepapper 201.965 −290
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.853 0
9 Övriga tillgångar 372.042 −1.187
Summa tillgångar 6.842.684 −18.732
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.543.280 −1.051
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.640.208 −15.653
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 153.948 106
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.486.233 −15.759
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 32.022 −1.670
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 264.288 6.656
  5.1 Offentliga sektorn 187.372 4.646
  5.2 Övriga skulder 76.917 2.011
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 187.011 −2.892
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 17.539 −104
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.912 581
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.912 581
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 177.116 0
10 Övriga skulder 235.801 7.842
11 Värderegleringskonton 634.895 0
12 Kapital och reserver 107.612 −12.441
Summa skulder 6.842.684 −18.732
Annexes
20 February 2024