Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

16 februari 2024
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 649.116 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 500.397 802
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.901 27
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 270.496 775
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.485 −247
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.429 400
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.429 400
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 401.254 −399
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.310 −430
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 396.914 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 31 31
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 20.438 −582
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.848.669 −17.519
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.646.704 −17.229
  7.2 Overige effecten 201.965 −290
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.853 0
9 Overige activa 372.042 −1.187
Totaal activa 6.842.684 −18.732
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.543.280 −1.051
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.640.208 −15.653
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 153.948 106
  2.2 Depositofaciliteit 3.486.233 −15.759
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.022 −1.670
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 264.288 6.656
  5.1 Overheid 187.372 4.646
  5.2 Overige verplichtingen 76.917 2.011
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 187.011 −2.892
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.539 −104
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.912 581
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.912 581
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 177.116 0
10 Overige passiva 235.801 7.842
11 Herwaarderingsrekeningen 634.895 0
12 Kapitaal en reserves 107.612 −12.441
Totaal passiva 6.842.684 −18.732
Annexes
20 February 2024