Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

16 lutego 2024
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 649.116 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 500.397 802
  2.1 Należności od MFW 229.901 27
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 270.496 775
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.485 −247
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.429 400
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.429 400
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 401.254 −399
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.310 −430
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 396.914 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 31 31
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 20.438 −582
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.848.669 −17.519
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.646.704 −17.229
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.965 −290
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.853 0
9 Pozostałe aktywa 372.042 −1.187
Aktywa razem 6.842.684 −18.732
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.543.280 −1.051
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.640.208 −15.653
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 153.948 106
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.486.233 −15.759
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.022 −1.670
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 264.288 6.656
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 187.372 4.646
  5.2 Pozostałe zobowiązania 76.917 2.011
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 187.011 −2.892
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 17.539 −104
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.912 581
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.912 581
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 177.116 0
10 Pozostałe pasywa 235.801 7.842
11 Różnice z wyceny 634.895 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.612 −12.441
Pasywa razem 6.842.684 −18.732
Annexes
20 February 2024