Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

16. februára 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 649 116 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 500 397 802
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 901 27
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 270 496 775
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 485 −247
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 429 400
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 429 400
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 401 254 −399
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 310 −430
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 396 914 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 31 31
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 438 −582
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 848 669 −17 519
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 646 704 −17 229
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 965 −290
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 853 0
9 Ostatné aktíva 372 042 −1 187
Aktíva spolu 6 842 684 −18 732
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 543 280 −1 051
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 640 208 −15 653
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 153 948 106
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 486 233 −15 759
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 022 −1 670
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 264 288 6 656
  5.1 Verejná správa 187 372 4 646
  5.2 Ostatné záväzky 76 917 2 011
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 187 011 −2 892
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 17 539 −104
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 912 581
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 912 581
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 177 116 0
10 Ostatné záväzky 235 801 7 842
11 Účty precenenia 634 895 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 612 −12 441
Pasíva spolu 6 842 684 −18 732
Annexes
20 February 2024