Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

16. februar 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 649.116 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 500.397 802
  2.1 Terjatve do MDS 229.901 27
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 270.496 775
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.485 −247
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.429 400
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.429 400
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 401.254 −399
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 4.310 −430
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 396.914 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 31 31
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 20.438 −582
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.848.669 −17.519
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.646.704 −17.229
  7.2 Drugi vrednostni papirji 201.965 −290
8 Javni dolg v eurih 20.853 0
9 Druga sredstva 372.042 −1.187
Skupaj sredstva 6.842.684 −18.732
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.543.280 −1.051
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.640.208 −15.653
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 153.948 106
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.486.233 −15.759
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.022 −1.670
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 264.288 6.656
  5.1 Sektor država 187.372 4.646
  5.2 Druge obveznosti 76.917 2.011
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 187.011 −2.892
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 17.539 −104
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.912 581
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.912 581
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 177.116 0
10 Druge obveznosti 235.801 7.842
11 Računi prevrednotenja 634.895 0
12 Kapital in rezerve 107.612 −12.441
Skupaj obveznosti 6.842.684 −18.732
Annexes
20 February 2024