Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

30 юни 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 609 298 0 −23 478
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Вземания от МВФ 229 060 339 −2 354
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 474 1 924 −2 663
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 328 −1 464 −2
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 779 1 935 1
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 779 1 935 1
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 616 694 −485 313 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 18 559 17 315 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 597 985 −502 672 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 150 45 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 42 575 −496 0
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Други ценни книжа 186 227 −558 105
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 −470 −44
9 Други активи 358 393 14 699 14 257
Общо активи 7 219 695 −470 965 −19 948
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 566 085 2 245 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 174 538 −10 632 0
  2.2 Депозитно улеснение 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 −59 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 51 871 10 896 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 353 023 1 922 3
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 258 128 2 179 3
  5.2 Други задължения 94 895 −257 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 300 255 48 299 −34
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 401 406 −23
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 570 −97 −74
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 570 −97 −74
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0 −1 850
10 Други задължения 281 540 3 718 7 226
11 Сметки за преоценка 596 961 0 −25 195
12 Капитал и резерви 120 241 0 0
Общо пасиви 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023