Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

30. júna 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 298 0 −23 478
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 534 2 263 −5 017
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 060 339 −2 354
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 474 1 924 −2 663
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 328 −1 464 −2
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 779 1 935 1
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 779 1 935 1
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 616 694 −485 313 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 18 559 17 315 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 597 985 −502 672 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 150 45 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 42 575 −496 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Ostatné cenné papiere 186 227 −558 105
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 −470 −44
9 Ostatné aktíva 358 393 14 699 14 257
Aktíva spolu 7 219 695 −470 965 −19 948
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 566 085 2 245 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 174 538 −10 632 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 28 −59 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 51 871 10 896 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 353 023 1 922 3
  5.1 Verejná správa 258 128 2 179 3
  5.2 Ostatné záväzky 94 895 −257 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 300 255 48 299 −34
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 401 406 −23
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 570 −97 −74
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 570 −97 −74
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0 −1 850
10 Ostatné záväzky 281 540 3 718 7 226
11 Účty precenenia 596 961 0 −25 195
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 241 0 0
Pasíva spolu 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023