Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

30 Ιουνίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 609.298 0 −23.478
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 497.534 2.263 −5.017
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 229.060 339 −2.354
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 268.474 1.924 −2.663
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.328 −1.464 −2
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.779 1.935 1
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.779 1.935 1
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 616.694 −485.313 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 18.559 17.315 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 597.985 −502.672 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 150 45 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 42.575 −496 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.045.120 −2.120 −5.664
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.858.893 −1.561 −5.769
  7.2 Λοιποί τίτλοι 186.227 −558 105
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.973 −470 −44
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 358.393 14.699 14.257
Σύνολο ενεργητικού 7.219.695 −470.965 −19.948
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.566.085 2.245 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.751.334 −538.354 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 174.538 −10.632 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.576.768 −527.663 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 −59 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 51.871 10.896 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 353.023 1.922 3
  5.1 Γενική κυβέρνηση 258.128 2.179 3
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 94.895 −257 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 300.255 48.299 −34
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.401 406 −23
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.570 −97 −74
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.570 −97 −74
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.413 0 −1.850
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 281.540 3.718 7.226
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 596.961 0 −25.195
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.241 0 0
Σύνολο παθητικού 7.219.695 −470.965 −19.948
Annexes
5 July 2023