Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

30 czerwca 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 609.298 0 −23.478
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.534 2.263 −5.017
  2.1 Należności od MFW 229.060 339 −2.354
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.474 1.924 −2.663
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.328 −1.464 −2
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.779 1.935 1
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.779 1.935 1
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 616.694 −485.313 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 18.559 17.315 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 597.985 −502.672 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 150 45 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 42.575 −496 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.045.120 −2.120 −5.664
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.858.893 −1.561 −5.769
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 186.227 −558 105
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 −470 −44
9 Pozostałe aktywa 358.393 14.699 14.257
Aktywa razem 7.219.695 −470.965 −19.948
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.566.085 2.245 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.751.334 −538.354 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 174.538 −10.632 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.576.768 −527.663 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 −59 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 51.871 10.896 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 353.023 1.922 3
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 258.128 2.179 3
  5.2 Pozostałe zobowiązania 94.895 −257 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 300.255 48.299 −34
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.401 406 −23
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.570 −97 −74
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.570 −97 −74
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0 −1.850
10 Pozostałe pasywa 281.540 3.718 7.226
11 Różnice z wyceny 596.961 0 −25.195
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.241 0 0
Pasywa razem 7.219.695 −470.965 −19.948
Annexes
5 July 2023