Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

30 juni 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 609.298 0 −23.478
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.534 2.263 −5.017
  2.1 Fordringar på IMF 229.060 339 −2.354
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.474 1.924 −2.663
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 13.328 −1.464 −2
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.779 1.935 1
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.779 1.935 1
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 616.694 −485.313 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 18.559 17.315 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 597.985 −502.672 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 150 45 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 42.575 −496 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.045.120 −2.120 −5.664
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.858.893 −1.561 −5.769
  7.2 Övriga värdepapper 186.227 −558 105
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 −470 −44
9 Övriga tillgångar 358.393 14.699 14.257
Summa tillgångar 7.219.695 −470.965 −19.948
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.566.085 2.245 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.751.334 −538.354 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 174.538 −10.632 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.576.768 −527.663 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 28 −59 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 51.871 10.896 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 353.023 1.922 3
  5.1 Offentliga sektorn 258.128 2.179 3
  5.2 Övriga skulder 94.895 −257 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 300.255 48.299 −34
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.401 406 −23
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.570 −97 −74
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.570 −97 −74
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0 −1.850
10 Övriga skulder 281.540 3.718 7.226
11 Värderegleringskonton 596.961 0 −25.195
12 Kapital och reserver 120.241 0 0
Summa skulder 7.219.695 −470.965 −19.948
Annexes
5 July 2023