Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

30 juni 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 609.298 0 −23.478
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.534 2.263 −5.017
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.060 339 −2.354
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 268.474 1.924 −2.663
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.328 −1.464 −2
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.779 1.935 1
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.779 1.935 1
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 616.694 −485.313 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 18.559 17.315 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 597.985 −502.672 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 150 45 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 42.575 −496 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.045.120 −2.120 −5.664
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 4.858.893 −1.561 −5.769
  7.2 Overige waardepapieren 186.227 −558 105
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 −470 −44
9 Overige activa 358.393 14.699 14.257
Totaal activa 7.219.695 −470.965 −19.948
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.566.085 2.245 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 3.751.334 −538.354 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 174.538 −10.632 0
  2.2 Depositofaciliteit 3.576.768 −527.663 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 28 −59 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 51.871 10.896 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 353.023 1.922 3
  5.1 Overheid 258.128 2.179 3
  5.2 Overige verplichtingen 94.895 −257 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 300.255 48.299 −34
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.401 406 −23
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.570 −97 −74
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.570 −97 −74
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0 −1.850
10 Overige passiva 281.540 3.718 7.226
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0 −25.195
12 Kapitaal en reserves 120.241 0 0
Totaal passiva 7.219.695 −470.965 −19.948
Annexes
5 July 2023