Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

30.06.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 298 0 −23 478
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 534 2 263 −5 017
  2.1 SVF debitoru parādi 229 060 339 −2 354
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 474 1 924 −2 663
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 328 −1 464 −2
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 779 1 935 1
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 779 1 935 1
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 616 694 −485 313 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 18 559 17 315 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 597 985 −502 672 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 150 45 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 42 575 −496 0
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 045 120 −2 120 −5 664
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 858 893 −1 561 −5 769
  7.2 Pārējie vērtspapīri 186 227 −558 105
8 Valdības parāds euro 20 973 −470 −44
9 Pārējie aktīvi 358 393 14 699 14 257
Kopā aktīvi 7 219 695 −470 965 −19 948
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 566 085 2 245 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 751 334 −538 354 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 174 538 −10 632 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 576 768 −527 663 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 28 −59 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 51 871 10 896 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 353 023 1 922 3
  5.1 Saistības pret valdību 258 128 2 179 3
  5.2 Pārējās saistības 94 895 −257 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300 255 48 299 −34
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 401 406 −23
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 570 −97 −74
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 570 −97 −74
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0 −1 850
10 Pārējās saistības 281 540 3 718 7 226
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0 −25 195
12 Kapitāls un rezerves 120 241 0 0
Kopā pasīvi 7 219 695 −470 965 −19 948
Annexes
5 July 2023