Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

16 септември 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 278 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 526 581 1 052
  2.1 Вземания от МВФ 227 780 2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 298 801 1 050
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 028 212
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 702 173
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 702 173
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 129 326 246
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 926 247
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 125 400 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 22 416 8 697
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 112 396 −9 116
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 945 694 −9 562
  7.2 Други ценни книжа 166 703 447
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 0
9 Други активи 305 474 −3 505
Общо активи 8 756 881 −2 240
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 569 345 −4 234
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 816 500 13 523
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 548 070 −3 258 775
  2.2 Депозитно улеснение 4 266 629 3 272 322
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 800 −24
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 72 243 16 314
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 655 794 28 846
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 518 061 45 224
  5.2 Други задължения 137 733 −16 378
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 391 874 −55 935
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 130 −570
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 493 570
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 493 570
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 325 328 −754
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 739 0
Общо пасиви 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022