Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

16 września 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.278 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 526.581 1.052
  2.1 Należności od MFW 227.780 2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 298.801 1.050
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.028 212
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.702 173
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.702 173
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.129.326 246
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.926 247
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.125.400 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.416 8.697
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.112.396 −9.116
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.945.694 −9.562
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 166.703 447
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 0
9 Pozostałe aktywa 305.474 −3.505
Aktywa razem 8.756.881 −2.240
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.569.345 −4.234
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.816.500 13.523
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 548.070 −3.258.775
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.266.629 3.272.322
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.800 −24
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 72.243 16.314
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 655.794 28.846
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 518.061 45.224
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.733 −16.378
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 391.874 −55.935
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.130 −570
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.493 570
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.493 570
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 325.328 −754
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.739 0
Pasywa razem 8.756.881 −2.240
Annexes
20 September 2022