Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

16.09.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 278 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 526 581 1 052
  2.1 SVF debitoru parādi 227 780 2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 298 801 1 050
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 028 212
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 702 173
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 702 173
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 129 326 246
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 926 247
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 125 400 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 22 416 8 697
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 112 396 −9 116
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 945 694 −9 562
  7.2 Pārējie vērtspapīri 166 703 447
8 Valdības parāds euro 21 680 0
9 Pārējie aktīvi 305 474 −3 505
Kopā aktīvi 8 756 881 −2 240
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 569 345 −4 234
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 816 500 13 523
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 548 070 −3 258 775
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 266 629 3 272 322
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 800 −24
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 72 243 16 314
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 655 794 28 846
  5.1 Saistības pret valdību 518 061 45 224
  5.2 Pārējās saistības 137 733 −16 378
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 391 874 −55 935
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 130 −570
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 493 570
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 493 570
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 325 328 −754
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 739 0
Kopā pasīvi 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022