Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

16. september 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.278 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 526.581 1.052
  2.1 Terjatve do MDS 227.780 2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 298.801 1.050
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 24.028 212
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.702 173
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.702 173
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.129.326 246
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.926 247
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.125.400 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 22.416 8.697
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.112.396 −9.116
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.945.694 −9.562
  7.2 Drugi vrednostni papirji 166.703 447
8 Javni dolg v eurih 21.680 0
9 Druga sredstva 305.474 −3.505
Skupaj sredstva 8.756.881 −2.240
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.569.345 −4.234
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.816.500 13.523
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 548.070 −3.258.775
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.266.629 3.272.322
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.800 −24
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 72.243 16.314
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 655.794 28.846
  5.1 Sektor država 518.061 45.224
  5.2 Druge obveznosti 137.733 −16.378
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 391.874 −55.935
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.130 −570
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.493 570
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.493 570
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 325.328 −754
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.739 0
Skupaj obveznosti 8.756.881 −2.240
Annexes
20 September 2022