Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

16 september 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.278 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 526.581 1.052
  2.1 Vorderingen op het IMF 227.780 2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 298.801 1.050
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.028 212
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.702 173
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.702 173
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.129.326 246
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.926 247
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.125.400 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 22.416 8.697
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.112.396 −9.116
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.945.694 −9.562
  7.2 Overige effecten 166.703 447
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 0
9 Overige activa 305.474 −3.505
Totaal activa 8.756.881 −2.240
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.569.345 −4.234
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.816.500 13.523
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 548.070 −3.258.775
  2.2 Depositofaciliteit 4.266.629 3.272.322
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.800 −24
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 72.243 16.314
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 655.794 28.846
  5.1 Overheid 518.061 45.224
  5.2 Overige verplichtingen 137.733 −16.378
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 391.874 −55.935
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.130 −570
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.493 570
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.493 570
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 325.328 −754
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.739 0
Totaal passiva 8.756.881 −2.240
Annexes
20 September 2022