Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

16 september 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.278 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 526.581 1.052
  2.1 Fordringar på IMF 227.780 2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 298.801 1.050
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.028 212
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.702 173
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.702 173
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.129.326 246
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.926 247
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.125.400 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.416 8.697
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.112.396 −9.116
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.945.694 −9.562
  7.2 Övriga värdepapper 166.703 447
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 0
9 Övriga tillgångar 305.474 −3.505
Summa tillgångar 8.756.881 −2.240
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.569.345 −4.234
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.816.500 13.523
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 548.070 −3.258.775
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.266.629 3.272.322
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.800 −24
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 72.243 16.314
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 655.794 28.846
  5.1 Offentliga sektorn 518.061 45.224
  5.2 Övriga skulder 137.733 −16.378
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 391.874 −55.935
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.130 −570
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.493 570
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.493 570
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 325.328 −754
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.739 0
Summa skulder 8.756.881 −2.240
Annexes
20 September 2022