Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

16 Σεπτεμβρίου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.278 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 526.581 1.052
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 227.780 2
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 298.801 1.050
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 24.028 212
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.702 173
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.702 173
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.129.326 246
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.926 247
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.125.400 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 22.416 8.697
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.112.396 −9.116
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.945.694 −9.562
  7.2 Λοιποί τίτλοι 166.703 447
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.680 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 305.474 −3.505
Σύνολο ενεργητικού 8.756.881 −2.240
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.569.345 −4.234
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.816.500 13.523
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 548.070 −3.258.775
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 4.266.629 3.272.322
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.800 −24
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 72.243 16.314
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 655.794 28.846
  5.1 Γενική κυβέρνηση 518.061 45.224
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 137.733 −16.378
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 391.874 −55.935
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.130 −570
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.493 570
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.493 570
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 184.896 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 325.328 −754
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 608.538 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.739 0
Σύνολο παθητικού 8.756.881 −2.240
Annexes
20 September 2022