Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

16. septembra 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 278 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 526 581 1 052
  2.1 Pohľadávky voči MMF 227 780 2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 298 801 1 050
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 028 212
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 702 173
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 702 173
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 129 326 246
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 926 247
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 125 400 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 416 8 697
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 112 396 −9 116
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 945 694 −9 562
  7.2 Ostatné cenné papiere 166 703 447
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 0
9 Ostatné aktíva 305 474 −3 505
Aktíva spolu 8 756 881 −2 240
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 569 345 −4 234
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 816 500 13 523
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 548 070 −3 258 775
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 266 629 3 272 322
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 800 −24
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 72 243 16 314
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 655 794 28 846
  5.1 Verejná správa 518 061 45 224
  5.2 Ostatné záväzky 137 733 −16 378
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 391 874 −55 935
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 130 −570
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 493 570
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 493 570
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 325 328 −754
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 739 0
Pasíva spolu 8 756 881 −2 240
Annexes
20 September 2022