Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

26 август 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 277 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 523 446 2 083
  2.1 Вземания от МВФ 227 135 505
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 296 312 1 578
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 430 −1 022
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 001 55
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 001 55
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 125 463 −79
  5.1 Основни операции по рефинансиране 744 −80
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 124 718 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 1 1
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 12 868 −371
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 123 094 −731
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 955 485 −1 176
  7.2 Други ценни книжа 167 608 446
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 0
9 Други активи 303 778 −581
Общо активи 8 750 036 −644
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 578 020 −6 026
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 572 779 −25 674
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 922 325 −18 718
  2.2 Депозитно улеснение 648 621 −7 016
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 833 60
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 47 915 −1 454
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 813 310 28 801
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 595 577 11 766
  5.2 Други задължения 217 733 17 035
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 489 790 4 974
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 444 94
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 685 507
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 685 507
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 321 837 −1 866
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 820 0
Общо пасиви 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022