Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

26 augustus 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.277 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 523.446 2.083
  2.1 Vorderingen op het IMF 227.135 505
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 296.312 1.578
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.430 −1.022
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.001 55
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.001 55
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.125.463 −79
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 744 −80
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.124.718 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 1
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 12.868 −371
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.123.094 −731
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.955.485 −1.176
  7.2 Overige effecten 167.608 446
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 0
9 Overige activa 303.778 −581
Totaal activa 8.750.036 −644
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.578.020 −6.026
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.572.779 −25.674
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.922.325 −18.718
  2.2 Depositofaciliteit 648.621 −7.016
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.833 60
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 47.915 −1.454
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 813.310 28.801
  5.1 Overheid 595.577 11.766
  5.2 Overige verplichtingen 217.733 17.035
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 489.790 4.974
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.444 94
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.685 507
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.685 507
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 321.837 −1.866
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.820 0
Totaal passiva 8.750.036 −644
Annexes
30 August 2022