Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

26 augusti 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.277 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 523.446 2.083
  2.1 Fordringar på IMF 227.135 505
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 296.312 1.578
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.430 −1.022
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.001 55
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.001 55
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.125.463 −79
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 744 −80
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.124.718 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 1 1
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.868 −371
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.123.094 −731
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.955.485 −1.176
  7.2 Övriga värdepapper 167.608 446
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 0
9 Övriga tillgångar 303.778 −581
Summa tillgångar 8.750.036 −644
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.578.020 −6.026
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.572.779 −25.674
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.922.325 −18.718
  2.2 Inlåningsfacilitet 648.621 −7.016
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.833 60
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 47.915 −1.454
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 813.310 28.801
  5.1 Offentliga sektorn 595.577 11.766
  5.2 Övriga skulder 217.733 17.035
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 489.790 4.974
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.444 94
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.685 507
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 6.685 507
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 321.837 −1.866
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.820 0
Summa skulder 8.750.036 −644
Annexes
30 August 2022