Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

26.08.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 277 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 523 446 2 083
  2.1 SVF debitoru parādi 227 135 505
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 296 312 1 578
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 430 −1 022
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 001 55
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 001 55
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 125 463 −79
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 744 −80
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 124 718 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 1
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 12 868 −371
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 123 094 −731
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 955 485 −1 176
  7.2 Pārējie vērtspapīri 167 608 446
8 Valdības parāds euro 21 680 0
9 Pārējie aktīvi 303 778 −581
Kopā aktīvi 8 750 036 −644
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 578 020 −6 026
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 572 779 −25 674
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 922 325 −18 718
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 648 621 −7 016
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 833 60
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 47 915 −1 454
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 813 310 28 801
  5.1 Saistības pret valdību 595 577 11 766
  5.2 Pārējās saistības 217 733 17 035
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 489 790 4 974
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 444 94
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6 685 507
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6 685 507
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 321 837 −1 866
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 820 0
Kopā pasīvi 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022