Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

26 sierpnia 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.277 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 523.446 2.083
  2.1 Należności od MFW 227.135 505
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 296.312 1.578
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.430 −1.022
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.001 55
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.001 55
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.125.463 −79
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 744 −80
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.124.718 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 1 1
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.868 −371
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.123.094 −731
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.955.485 −1.176
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 167.608 446
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 0
9 Pozostałe aktywa 303.778 −581
Aktywa razem 8.750.036 −644
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.578.020 −6.026
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.572.779 −25.674
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.922.325 −18.718
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 648.621 −7.016
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.833 60
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 47.915 −1.454
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 813.310 28.801
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 595.577 11.766
  5.2 Pozostałe zobowiązania 217.733 17.035
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 489.790 4.974
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.444 94
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.685 507
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.685 507
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 321.837 −1.866
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.820 0
Pasywa razem 8.750.036 −644
Annexes
30 August 2022