Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

26. augusta 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 277 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 523 446 2 083
  2.1 Pohľadávky voči MMF 227 135 505
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 296 312 1 578
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 430 −1 022
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 001 55
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 001 55
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 125 463 −79
  5.1 Hlavné refinančné operácie 744 −80
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 124 718 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 1
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 868 −371
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 123 094 −731
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 955 485 −1 176
  7.2 Ostatné cenné papiere 167 608 446
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 0
9 Ostatné aktíva 303 778 −581
Aktíva spolu 8 750 036 −644
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 578 020 −6 026
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 572 779 −25 674
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 922 325 −18 718
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 648 621 −7 016
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 833 60
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 47 915 −1 454
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 813 310 28 801
  5.1 Verejná správa 595 577 11 766
  5.2 Ostatné záväzky 217 733 17 035
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 489 790 4 974
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 444 94
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 685 507
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 685 507
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 321 837 −1 866
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 820 0
Pasíva spolu 8 750 036 −644
Annexes
30 August 2022