Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

26 Αυγούστου 2022
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 604.277 2
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 523.446 2.083
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 227.135 505
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 296.312 1.578
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.430 −1.022
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.001 55
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.001 55
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.125.463 −79
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 744 −80
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.124.718 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1 1
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 12.868 −371
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5.123.094 −731
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.955.485 −1.176
  7.2 Λοιποί τίτλοι 167.608 446
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 21.680 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 303.778 −581
Σύνολο ενεργητικού 8.750.036 −644
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.578.020 −6.026
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.572.779 −25.674
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.922.325 −18.718
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 648.621 −7.016
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.833 60
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 47.915 −1.454
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 813.310 28.801
  5.1 Γενική κυβέρνηση 595.577 11.766
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 217.733 17.035
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 489.790 4.974
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 11.444 94
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.685 507
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.685 507
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 184.896 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 321.837 −1.866
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 608.538 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 114.820 0
Σύνολο παθητικού 8.750.036 −644
Annexes
30 August 2022