Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

13 май 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 466 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 500 176 −962
  2.1 Вземания от МВФ 220 237 −67
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 279 940 −895
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 234 1 314
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 183 78
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 183 78
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 199 337 −56
  5.1 Основни операции по рефинансиране 495 −54
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 198 841 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −2
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 512 −1 184
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 105 921 13 167
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 940 617 12 823
  7.2 Други ценни книжа 165 305 343
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 106 0
9 Други активи 311 374 1 835
Общо активи 8 810 309 14 192
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 590 521 1 295
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 729 822 711
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 4 079 570 66 772
  2.2 Депозитно улеснение 647 810 −65 849
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 441 −213
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 46 636 −2 036
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 782 061 35 004
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 620 661 31 014
  5.2 Други задължения 161 401 3 990
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 425 344 −20 747
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 725 154
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 702 −34
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 702 −34
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 211 0
10 Други задължения 323 417 −157
11 Сметки за преоценка 598 893 0
12 Капитал и резерви 115 976 2
Общо пасиви 8 810 309 14 192
Annexes
17 May 2022