Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

13 mei 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.466 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 500.176 −962
  2.1 Vorderingen op het IMF 220.237 −67
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 279.940 −895
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.234 1.314
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.183 78
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.183 78
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.199.337 −56
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 495 −54
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.198.841 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −2
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 29.512 −1.184
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.105.921 13.167
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.940.617 12.823
  7.2 Overige effecten 165.305 343
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.106 0
9 Overige activa 311.374 1.835
Totaal activa 8.810.309 14.192
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.590.521 1.295
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.729.822 711
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 4.079.570 66.772
  2.2 Depositofaciliteit 647.810 −65.849
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.441 −213
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 46.636 −2.036
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 782.061 35.004
  5.1 Overheid 620.661 31.014
  5.2 Overige verplichtingen 161.401 3.990
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 425.344 −20.747
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.725 154
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.702 −34
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.702 −34
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.211 0
10 Overige passiva 323.417 −157
11 Herwaarderingsrekeningen 598.893 0
12 Kapitaal en reserves 115.976 2
Totaal passiva 8.810.309 14.192
Annexes
17 May 2022